Tasuta saatmine Eestisse  129 €
Tasuta saatmine Eestisse 129 €
Tagastamine 30 päeva jooksul
Tagastamine 30 päeva jooksul
Rohkem kui 17 000 toodet
Rohkem kui 17 000 toodet

Tingimused

E-POE TENNIS-ZONE.EE ÜLDPÕHIMÕTTED JA TINGIMUSED

Kehtivad alates 18.01.2023 a.

SISUKORD:
1. ÜLDSÄTTED
2. ELEKTROONILISED TEENUSED E-POES
3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED
4. TOOTE EEST TASUMISE VIISID JA TÄHTAJAD
5. TOOTE MAKSUMUS, TARNIMISE JA KÄTTESAAMISE MEETODID JA KUUPÄEV
6. KAEBUSTE KÄSITLEMISE KORD
7. KOHTUVÄLISED KAEBUSTE JA HÜVITAMISTE MENETLUSED NING NENDELE MENETLUSTELE LIGIPÄÄSU EESKIRJAD
8. TAGANEMISÕIGUS
9. SÄTTED ETTEVÕTJATE KOHTA
10. ARVAMUS TOOTE KOHTA
11. LÕPPSÄTTED
12. TAGANEMISVORMI NÄIDIS 

E-pood www.tennis-zone.ee hoolib tarbijate õigustest. Tarbija ei tohiks loobuda tarbijaõiguste seadusega talle antud õigustest. Tarbija jaoks vähem soodsad lepingusätted, mida tarbijaõiguste seaduse sätted ette näevad, on kehtetud ning nende asemel kehtivad tarbijaõiguste seaduse sätted. Seega ei ole käesolevate tingimuste sätete eesmärk välistada ega piirata mis tahes kohustuslikke seadusesätteid järgivaid tarbijaõigusi ning kõik teie kahtlused tuleks lahendada tarbija kasuks. Kui käesolevate tingimuste sätted ei vasta ülaltoodud sätetele, on need sätted ülimuslikud ja kuuluvad kohaldamisele. 

1. ÜLDSÄTTED
1.1. E-poodi, mis on saadaval aadressil www.tennis-zone.ee, haldab ettevõte STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, piiratud partnerlus - mille asukoht on Varssavis (registrijärgne asukoht ja tarneaadress: Al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varssavi) ja on kantud ettevõtjate registrisse riikliku kohtu registrinumbriga 0000545256; registreerimiskohus, kus hoitakse ettevõtte dokumente: Varssavi pealinna ringkonnakohus, riikliku kohtute registri XII kaubandusosakond; NIP 7010469498; REGON: 360859723; e-posti aadress: [email protected] ja telefoninumber: +372 54 44 01 24
1.2. Käesolevad Tingimused kehtivad nii E-poodi kasutavatele tarbijatele kui ka ettevõtjatele, kui määrustes pole sätestatud teisiti ja need on suunatud ainult tarbijatele või ainult ettevõtjatele.
1.3. E-poes töödeldavate isikuandmete Vastutavaks Töötlejaks seoses käesolevate eeskirjade sätete rakendamisega on Müüja. Isikuandmeid töödeldakse E-poe veebisaidil avaldatud Privaatsuspoliitikas ära toodud eesmärkidel, ajavahemikul ja alustel. Privaatsuspoliitika sisaldab eelkõige eeskirju, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist Vastutava Töötleja poolt E-poes, sealhulgas isikuandmete töötlemise alus, eesmärgid ja ajavahemik ning Andmesubjektide õigused, samuti on toodud teave isikuandmete töötlemise kohta E-poes, kasutades küpsiseid ja analüütilisi tööriistu. E-poe kasutamine, sealhulgas ostude sooritamine, on vabatahtlik. Samamoodi on vabatahtlik Teenuse kasutaja või Kliendi poolt isikuandmete edastamine, välja arvatud Privaatsuspoliitikas nimetatud erandid (lepingu sõlmimine ja Müüja seadusjärgsed kohustused).
1.4. Definitsioonid:
1.4.1. KÄSIPAGAS – kogu pagas, mida reisija on võimeline riigi territooriumile sisenedes tollile esitama, samuti pagas, mis esitatakse tollile hiljem, tingimusel, et esitatakse tõend selle kohta, et pagasi registreeris pardalemineku ja saatmise ajal saatmise eest vastutav ettevõte.
1.4.2. TÖÖPÄEV – üks päev esmaspäevast reedeni, v.a. riiklikud pühad.
1.4.3. REGISTREERIMISVORM – E-poes saadaval olev vorm, mis võimaldab teil konto luua.
1.4.4. TELLIMISVORM – Elektrooniline teenus, interaktiivne vorm, mis on saadaval E-poes ja mis võimaldab teil teha Tellimus, eelkõige lisades Tooteid elektroonilisse ostukorvi ja täpsustades Müügilepingu tingimusi, sealhulgas tarne- ja maksemeetodeid.
1.4.5. ISIKLIK MAKSUVABADUST TÕENDAV DOKUMENT – Müüja poolt väljastatud dokument, kinnitus, kus EL Tolliamet annab reisijale õiguse käibemaksu tagasi saada.
1.4.6. KLIENT – (1) füüsiline isik, kellel on täielik õigusvõime ja üldkohaldatava seadusega sätestatud juhtudel ka piiratud õigusvõime;(2) juriidiline isik; või (3) organisatsiooniline üksus, kellel puudub juriidilise isiku staatus, kuid kellele seadus on andnud õigusvõime; - kes on sõlminud või kavatseb sõlmida Müüjaga Müügilepingu.
1.4.7. TSIVIILKOODEKS – Tsiviilseadustiku akt 23. aprillist 1964 (Seaduste kogu 1964 nr 16, punkt 93 muudatustega).
1.4.8. KONTO – Elektrooniline teenus, märgitud individuaalse nimega (sisselogimine) ja Kliendi poolt esitatava salasõnaga, ressursside kogu Teenusepakkuja IT-süsteemis, milles kogutakse Kliendi esitatud andmeid ja teavet tema poolt E-poes tehtud tellimuste kohta.
1.4.9. UUDISKIRI – Elektrooniline teenus, Teenuspakkuja poolt e-posti teel edastatav elektrooniline levitamisteenus, mis võimaldab kõigil seda kasutavatel klientidel saada Teenusepakkujalt automaatselt uudiskirja järgmiste väljaannete korduvat sisu, sisaldades teavet toodete, uudiste ja kampaaniate kohta E-poes.
1.4.10. REISIJA – füüsiline isik, kellel puudub alaline elukoht Euroopa Liidu territooriumil.
1.4.11. TOODE – Veebipoes saadaval olev vallasasjast kaup, mille kohta kehtib Kliendi ja Müüja vaheline Müügileping.
1.4.12. ÜLPÕHIMÕTTED JA TINGIMUSED – käesolevad E-poe Üldpõhimõtted ja Tingimused.
1.4.13. E-POOD – Teenusepakkuja E-pood, mis on kättesaadav Internetiaadressil: www.tennis-zone.ee.
1.4.14. MÜÜJA, TEENUSEPAKKUJA – STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa AKTSIASELTS, PIIRATUD PARTNERLUS, mille registreeritud büroo asub Varssavis (registreeritud postiaadress ja tarneaadress: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varssavi) Riigikohtu ettevõtjate registrisse kantud registreerimisnumbri 0000545256 all; Registreerimiskohus, kus talletatakse ettevõtte dokumente: Pealinn Varssavi ringkonnakohus, riikliku kohtute registri XII kaubandusosakond; NIP 70100469498; REGON: 360859723; e-postiaadress: [email protected]
1.4.15. MÜÜGILEPING Kliendi ja Müüja vahel – E-poe kaudu sõlmitud leping Toote müümiseks.
1.4.16. ELEKTROONILINE TEENUS – teenus, mida Teenusepakkuja pakub Kliendile E-poe kaudu.
1.4.17. TEENUSE KASUTAJA – (1) füüsiline isik, kellel on täielik õigusvõime ja üldkohaldatava seadusega sätestatud juhtudel ka piiratud õigusvõime; (2) juriidiline  isik; või (3) organisatsiooniline üksus, kellel puudub juriidilise isiku staatus, kuid kellele seadus on andnud õigusvõime; - kes on kasutanud või kavatseb kasutada Elektroonilist Teenust.
1.4.18. TARBIJAÕIGUSTE SEADUS – Seadus 30. maist 2014 tarbijaõiguste kohta (Seaduste kogu. 2014 punkt 827 edasiste muudatustega).
1.4.19. KÄIBEMAKSUSEADUS – Seadus  11. juunist 2004 on kaupade ja teenuste maksustamise kohta (Seaduste kogu 2004 nr 54 punkt 535 edasiste muudatustega).
1.4.20. TELLIMUS – Kliendi soovi näitav avaldus, mille tegemiseks kasutatakse Tellimusvormi ja mille otseseks eesmärgiks on sõlmida Müüjaga Toote Müügileping.

2. ELEKTROONILISED TEENUSED E-POES
2.1. E-poes on saadaval järgmised teenused: Konto, Tellimusvorm ja Uudiskiri.
2.1.1. Konto – Konto kasutamine on võimalik peale kahte Kliendi poolt astutavat järjestikust sammu – (1) Registreerimisvormi täitmine, (2) klõpsamine väljale „Jätka“. Registreerimisvormil on vajalik esitada Teenusepakkuja jaoks järgmised andmed: nimi / ettevõtte nimi, aadress (tänav/ maja/korteri number, postiindeks,  linn, riik), e-postiaadress, kontakttelefoni number ja salasõna.
2.1.1.1. Elektroonilise konto teenus määramata ajaks tasuta. Kliendil on võimalus igal ajal ja põhjust nimetamata oma Konto kustutada (Kontost loobumine), saates Teenusepakkujale sellekohase nõude e-postiaadressile: info@tennis-zone. ee või saates tavakirja aadressile: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Tellimuse vorm – Tellimuse vormi kasutamine algab siis, kui  Klient lisab E-poe elektroonilisse ostukorvi esimese Toote. Tellimuse esitamine leiab aset siis, kui Klient on läbinud kaks järjestikust sammu – (1) pärast Tellimuse vormi täitmist ja (2) klõpsamist väljale „Telli ja maksa“ja pärast Tellimuse vormi täitmist E-poe leheküljel – kuni selle ajani on võimalik sisestatud andmeid sõltumatult muuta (selleks tuleb teil järgida E–poe veebisaidi ekraanil kuvatavaid teateid ja informatsiooni). On vajalik, et Klient esitaks Tellimuse vormil järgmisi Klienti puudutavaid andmeid: nimi / ettevõtte nimi, aadress (tänav,  maja/korteri number, postiindeks,  linn, riik), e-postiaadress, kontakttelefoni number, Müügilepingu kuupäev, Toode/Tooted, Toodete arv, Toote/Toodete tarnepaik ja –meetod ning makseviis. Mittetarbijast klientide puhul on vajalik lisada ettevõtte nimi ja käibemaksukohuslase number.
2.1.2.1. Elektroonilise Tellimusvormi teenus on tasuta ja ühekordseks kasutuseks ning tühistatakse, kui Tellimus selle kaudu esitatakse või kui klient lõpetab selle kaudu eelnevalt Tellimuse esitamise.
2.1.3. Infoleht - uudiskirja kasutamine algab pärast seda, kui Klient on läbinud kokku kolm järjestikust sammu – (1) E-poe veebisaidil näha oleval vahekaardil "Uudiskiri" sisestada e-postiaadress, kuhu saadetakse järgmised uudiskirja väljaanded, (2) klõpsata väljale "Salvesta" ja seejärel (3) kinnitada oma soov Uudiskirja tellida, klõpsates kinnituslingile, mis saadetakse antud e-postiaadressile. Uudiskirja saate tellida ka, märkides Konto loomisel ära vastava märkeruudu - Konto loomisel saab Kliendist Uudiskirja tellija.
2.1.3.1. Elektroonilise Uudiskirja teenust pakutakse määramata ajaks tasuta. Kliendil on võimalus igal ajal ja põhjust esitamata Uudiskirjast loobuda, saates teenusepakkujale nõuetekohase taotluse, kas e-posti teel järgmisel aadressil: [email protected] või tavakirjana järgmisel aadressil: Al. Heroes September 12, 02-389 Warsaw.
2.2. Teenusepakkuja poolt kasutatava IT-süsteemiga koostööks vajalikud tehnilised nõuded: (1) arvuti, sülearvuti või muu sidevahend, millel on juurdepääs Internetile; (2) juurdepääs e-postile; (3) veebilehitseja praeguses versioonis: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) soovitav minimaalne ekraani lahutusvõime:1024x768; (5) võimalus salvestada küpsiseid ja JavaScripti teie veebilehitsejasse.
2.3. Klient on kohustatud kasutama E-poodi seadustega kooskõlas oleval viisil ja arvestama Teenusepakkuja ning kolmandate isikute isiklike õiguste ja autoriõigustega ning intellektuaalse omandi austamisega. Klient on kohustatud sisestama andmeid vastavalt faktidele. Kliendil on keelatud esitada ebaseaduslikku sisu.
2.4. Elektroonilise kanali kaudu osutatavate teenuste kaebuse esitamise kord on toodud reeglite punktis 6.

3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED
3.1. Müügilepingu sõlmimine Kliendi ja Müüja vahel toimub pärast seda, kui Klient on esitanud tellimuse E-poes Tellimusvormi kasutades vastavalt Eeskirjade punktile 2.1.2.
3.2. E-poe veebisaidil näidatud Toote hind on antud Poola zlottides ja sisaldab käibemaksu. Klienti teavitatakse koguhinnast koos tellimuse objektiks oleva Toote maksudega, samuti tarnekuludest (k.a. transport, tarne ja postiteenuste tasud) ning muudest kuludest. Kui nende kulude kogusummat ei saa kindlaks määrata, teavitatakse Klienti kohustusest tasuda need E-poe lehekülgedel Tellimuse esitamise käigus, kaasa arvatud juhul, kui Klient väljendab valmisolekut end Müügilepinguga siduda.
3.3. Müügilepingu sõlmimise kord E-poes Tellimusvormi abil
3.3.1. Müügilepingu sõlmimine Kliendi ja Müüja vahel toimub pärast seda, kui Klient on esitanud tellimuse E-poes Tellimisvormi kasutades vastavalt Eeskirjade punktile 2.1.2.
3.3.2. Pärast Tellimuse esitamist kinnitab Müüja viivitamatult selle kättesaamist ja võtab samal  ajal Tellimuse vastu selle täitmiseks. Tellimuse kättesaamise ja selle täitmise aktsepteerimise kinnitus saadetakse Kliendile asjakohase e-kirjaga Kliendi poolt tellimuse esitamise käigus antud e-postiaadressile. Kinnitus sisaldab vähemalt Müüja avaldust Tellimuse kättesaamise ja selle täitmise kohta  ning kinnitust Müügilepingu sõlmimise kohta. Eeltoodud e-postisõnumite saamisel Kliendi poolt loetakse Müügileping Kliendi ja Müüja vahel sõlmituks.
3.4. Müügilepingu konsolideerimine, kindlustamine ja selle sisu Kliendile kättesaadavaks tegemine toimub:  (1) tehes käesolevad Tingimused Kliendile kättesaadavaks E-poe veebisaidil ja (2) saates Kliendile e-kirja, millele viidati punktis 3.3.2. Lisaks sellele on Müügilepingu sisu fikseeritud ja kindlustatud Müüja E-poe IT-süsteemis.

4. TOOTE EEST TASUMISE VIISID JA TÄHTAJAD
4.1. Müüja teeb Müügilepingu alusel Kliendile kättesaadavaks järgmised makseviisid:
4.1.1.Pangaülekanne;
4.1.2.Kaardimakse või pangaülekanne välise maksesüsteemi kaudu;
4.1.3.Sularaha või kaart isiklikul järeletulemisel;
4.1.4.Kinkekaart – üksikasjad on kirjeldatud kinkekaartide tingimustes: https://tennis-zone.ee/kinkekaardi-tingimused
4.2.Maksetähtaeg:
4.2.1. Juhul, kui Klient valib makse pangaülekandega, kinkekaardimakse, veebimakse või kaardimakse, on Klient kohustatud tasuma 4 kalendripäeva jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest.
4.2.2.Juhul, kui Klient valib tasumise sularahas kauba kättesaamisel või sularahas isiklikul järeletulemisel, on Klient kohustatud tasuma kauba kättesaamisel või järeletulemisel.
4.3.Juhul, kui Klient ei soorita makset Tingimuste punktis 4.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus Müügilepingust taganeda. Maksetähtaja möödumisel saadab Müüja Kliendile e-posti teel lepingust taganemise avalduse tsiviilseadustiku artikli 492 alusel.

5. TOOTE MAKSUMUS, TARNIMISE JA KÄTTESAAMISE MEETODID JA KUUPÄEV
5.1. Toote tarned on saadaval Eesti territooriumil.
5.2. Toote kohaletoimetamine Kliendile on tasuline, kui Müügilepingus pole sätestatud teisiti. Toote tarnekulud (k.a. transport, kättetoimetamine ja postiteenuste kulud) on Kliendile kättesaadavad E-poe lehekülgede teabevahekaardil, kirjeldades tarnekulusid Tellimuse vormistamise käigus, kaasa arvatud juhul, kui Klient väljendab valmisolekut end Müügilepinguga siduda.
5.3. Müüja pakub Kliendile Toote tarnimist või kättesaamist järgmisel viisil: Kullerteenus.
5.4. Müüja edastab informatsiooni kohaletoimetamiseks ja tellimuse töötlemiseks vajalike tööpäevade arvu kohta Veebipoe Veebilehel.
5.5.Juhul, kui Klient valib kohaletoimetamise viisiks postkasti, sh pakiautomaadi või kogumispunkti, on Tarneaadressiks Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud punkti aadress.
5.6. Tellimuse tähtaeg, mille jooksul Tellimus peab olema valmis Kliendi poolt korjamiseks – kehtib juhul, kui Klient valib Tellimusele isiklikult järgi tulemise. Toode on Kliendile järelevõtmiseks valmis tellimuse vormistamisel märgitud ajal. Erinevate kogumiskuupäevadega Toodete puhul on kehtivaks kogumiskuupäevaks pikim antud kuupäev. Tellimuse valmisolekust järelevõtmiseks teavitatakse Klienti täiendavalt . Perioodi algust, mille jooksul Toode on Kliendi poolt järelevõtmiseks valmis, arvestatakse järgmiselt:
5.6.2. Juhul, kui Klient valib makse pangaülekandega, veebimakse või kaardimaksega – alates Müüja pangakonto või arvelduskonto krediteerimise kuupäevast.
5.6.3. Juhul, kui Klient valib sularahas kohaletoimetamise viisi - alates Müügilepingu sõlmimise kuupäevast.

6. KAEBUSTE KÄSITLEMISE KORD
6.1. Tingimuste käesolev punkt 6 sätestab kaebuste käsitlemise korra, mis on ühine kõikidele Müüjale esitatud kaebustele, eelkõige Toodete, Müügilepingute, Elektrooniliste Teenuste ja muude Müüja või Veebipoe tegevusega seotud kaebustega.
6.2. Vastutuse alused ja ulatus on sätestatud üldkohaldatavates õigusnormides, eelkõige tsiviilseadustikus, tarbijaõiguste seaduses ja elektrooniliste teenuste osutamise seaduses. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) kuupäevast 18.07.2002.
6.2.1. Kuni 31. detsembrini 2022 sõlmitud Müügilepingu alusel Kliendi poolt ostetud Toote kohta kaebuse esitamise üksikasjalikud sätted on määratletud tsiviilseadustiku sätetega kuni 31. detsembrini 2022 kehtinud redaktsioonis. Eelkõige tuleb vaadata tsiviilseadustiku artiklid 556–576. Need sätted määratlevad eelkõige Müüja vastutuse aluse ja ulatuse Kliendi ees, kui müüdud Tootel on füüsiline või juriidiline defekt (garantii). Müüja on kohustatud edasi andma Kliendile defektideta Toote. Vastavalt TsK § 558 lg-le 1 on välistatud Müüja garantiiline vastutus eelneva lause kohaselt ostetud Toote eest Kliendi ees, kes ei ole lõpptarbija.
6.2.2. Täpsemad sätted tootele - Kliendi poolt lepingu alusel soetatud vallastoode (sh digitaalsete elementidega vallasasi), välja arvatud vallastoode, mis toimib ainult digitaalse sisu kandjana alates 1. jaanuaril 2023 Müüjaga sõlmitud lepingud on märgitud 1. jaanuaril 2023 muudetud tarbijaõiguste seaduse sätetes, eelkõige tarbijaõiguste seaduse artiklites 43a - 43g. Nende sätetega määratakse eelkõige kindlaks Müüja vastutuse alus ja ulatus tarbija ees Kauba Müügilepingu tingimustele mittevastavuse korral.
6.2.3. Kliendi poolt Müüjaga 1. jaanuaril 2023 sõlmitud Müügilepingu alusel ostetud Toote – digitaalse sisu või teenuse või ainult digitaalse sisu kandjana toimiva vallasasja – kaebuse esitamise üksikasjalikud sätted või enne seda kuupäeva, kui sellise Toote tarnimine pidi toimuma või toimus pärast seda kuupäeva, on määratletud tarbijaõiguste seaduse sätetes 1. jaanuaril 2023 kehtinud redaktsioonis, eelkõige artiklites 43h–43q. tarbijaõiguste seadus. Nende sätetega määratakse eelkõige kindlaks Müüja vastutuse alus ja ulatus tarbija ees, kui Toode ei vasta Müügilepingule.
6.3. Klient võib kaebuse esitada näiteks:
6.3.1. kirjalikult aadressil: al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varssavi, Poola;
6.3.2. elektroonilisel kujul e-posti teel: [email protected].
6.4. Toote võib kaebuse alusel saata või tagastada järgmisele aadressile: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Poola.
6.5. Kaebuse kirjelduses on soovitatav märkida: (1) kaebuse esemega seotud teave ja asjaolud, eelkõige eeskirjade eiramise või lepingule mittevastavuse olemus ja kuupäev; (2) kaebuse lepinguga kooskõlla viimise viisi nõudmine või hinna alandamise või lepingust taganemise deklaratsioon või muu nõue; ja (3) kaebuse esitaja kontaktandmed – see hõlbustab ja kiirendab kaebuse menetlemist. Eelmises lauses toodud nõuded on ainult soovitusliku vormis ega mõjuta ilma soovitusliku kaebuse kirjelduseta esitatud kaebuste tõhusust.
6.6. Kui pretensiooni menetlemise käigus muutuvad kaebaja esitatud kontaktandmed, on kaebaja kohustatud sellest müüjat teavitama.
6.7. Kaebuse esitaja võib lisada kaebuse esemega seotud tõendeid (nt fotod, dokumendid või toode). Samuti võib müüja nõuda kaebuse esitajalt lisateavet või tõendite (nt fotode) saatmist, kui see muudab müüja jaoks kaebuse uurimise lihtsamaks ja kiiremaks.
6.8. Müüja vastab pretensioonile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast pretensiooni saamist.

7. KOHTUVÄLISED KAEBUSTE JA HÜVITAMISTE MENETLUSED NING NENDELE MENETLUSTELE LIGIPÄÄSU EESKIRJAD
7.1. Üksikasjalik teave kliendi võimaluse kohta kasutada kohtuväliseid kaebuste menetlemise ja kahjuhüvitusnõuete süsteemse lahendamise menetlusi ning nende menetluste läbimise reeglid on saadaval Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidil aadressil: : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Samuti saab ühendust võtta Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti presidendiga (telefon: 22 55 60 333, e-post: [email protected] või saata kiri aadressil: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.). See on mõeldud tarbijate abistamiseks tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega seotud küsimuste lahendamiseks.
7.3. Tarbijal on kaebuste ja kaebuste lahendamiseks kohtuväliseid vahendeid kasutades ning kahjuhüviste nõudmiseks järgmised näited: (1) taotluse esitamine vaidluse lahendamiseks alalises tarbijate vahekohtus (lisateavet vt: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) taotluse esitamine vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks kaubandusinspektsiooni piirkondlikule inspektorile (lisateavet selle Müüja tegevuskoha eest vastutava inspektori veebisaidil); ja (3) piirkonna (kohaliku omavalitsuse) tarbijate ombudsmani või sotsiaalorganisatsiooni abi, mille põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse (näit. Tarbijate liit, Poola tarbijate ühistu). Nõuandeid jagatakse muu hulgas e-posti teel aadressil [email protected] ja tarbijate abitelefonil 801 440 220 (abiliin on avatud tööpäeviti kell 8.00–18.00, liitumistasu vastavalt operaatorile).
7.4. Tarbijate ja kauplejate vahel on ELi tasandil saadaval veebipõhine vaidluste lahendamise süsteemi platvorm veebisaidil http://ec.europa.eu/consumers/odr (ODR platform). ODR-platvorm (veebipõhine vaidluste lahendamise süsteem) on interaktiivne ja mitmekeelne veebisait koos ühe teeninduspunktiga tarbijatele ja ettevõtetele, kes soovivad veebipõhise Müügi- või Teenuslepingu alusel tekkinud lepinguliste kohustuste vaidlust kohtuväliselt lahendada (lisateabe saamiseks vt platvormi ennast või Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaiti: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. TAGANEMISÕIGUS
8.1. Kauglepingu sõlminud tarbija võib sellest põhjust avaldamata ja kulusid tekitamata taganeda 14 kalendripäeva jooksul, välja arvatud eeskirja punktis 8.8 nimetatud kulud. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne selle aegumist. Lepingust taganemise avalduse võib teha näiteks:
8.1.1. kirjalikult aadressil: al. Bohaterow Wrzesnia 12, 02-389 Varssavi, Poola;
8.1.2. elektrooniliselt e-posti teel aadressil: [email protected];
8.2. Toote - vallasvara (sh digitaalsete elementidega vallasvara) tagastamine lepingust taganemise raames võib toimuda aadressil: ul. Graniczna 11, 05-090 Sekocin Nowy, Poola.
8.3. Lepingust taganemise näidisvorm sisaldub Tarbijaõiguste seaduse lisas 2 ning on saadaval ka määruste punktis 12. Tarbija võib vormi kasutada, kuid see ei ole kohustuslik.
8.4. Lepingust taganemise tähtaeg algab:
8.4.1. Lepingu puhul, mille täitmine hõlmab Kauba lähetamist müüja poolt ja kohustust anda tema omandiõigus üle, alates hetkest, mil tarbija või tema poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, võtab kauba vastu. Lepingu puhul, mis: (1) hõlmab paljusid tooteid, mida tarnitakse eraldi, partiidena või osadena – alates viimase toote, partii või osa valdusse võtmise hetkest või (2) seisneb regulaarsetes toodete tarnimises kindlaksmääratud kuupäeval – alates esimese Kauba valdusesse saamise hetkest;
8.4.2. Muude lepingute puhul - alates lepingu sõlmimise kuupäevast.
8.5. Kauglepingust taganemise korral loetakse leping sõlmimata.
8.6. Tooted - vallasvara, sealhulgas digitaalsete elementidega vallasvara:
8.6.1. Müüja on kohustatud viivitamata, mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates tarbija lepingust taganemise avalduse kättesaamise päevast, tagastama kõik tarbija poolt tasutud maksed, sealhulgas Kauba - vallasasja - kohaletoimetamise kulu. sh digitaalsete elementidega vallasasi (v.a lisakulud, mis on seotud ostjapoolse muu saatmisviisi valikuga kui veebipoes saadaolev odavaim tavaline saatmisviis). Müüja peab väljastama raha tagasi, kasutades tarbijaga sama makseviisi, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt nõustunud teistsuguse tagastamisviisiga, mis ei tekita talle kulusid. Kauba - vallasasjade (sh digitaalsete elementidega vallasasjade) osas - kui müüja ei ole pakkunud tarbijalt Kauba äravõtmist, võib ta peatada tarbijalt saadud maksete tagastamise kuni Kauba tagastamiseni või kuni tarbija tõendab tagastuse saatmist, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
8.6.2. Kauba - vallasasjade (sealhulgas digitaalsete elementidega vallasasjad) osas on tarbija kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul lepingust taganemise päevast arvates, tagastama Kauba müüjale või üle andma selle Müüja poolt volitatud, kui ainult Müüja ei pakkunud Kaubale ise järele tulla. Tähtajast kinnipidamiseks piisab Kauba saatmisest enne tagastustähtaja möödumist.
8.6.3. Tarbija vastutab Kauba - vallasasja (sealhulgas digitaalsete elementidega vallasasja) - väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud selle tavapäraseks toimimiseks vajalikust erineval viisil kasutamisest.
8.7. Tooted – digitaalne sisu või digiteenused:
8.7.1. Toote – digitaalse sisu või digitaalteenuse osutamise lepingust taganemise korral – alates tarbija lepingust taganemise avalduse kättesaamise kuupäevast ei tohi müüja kasutada muud sisu kui isikuandmed, mille tarbija on andnud või genereerinud Müüja poolt Toote kasutamise käigus – digisisu või digiteenus,  välja arvatud sisu, mis: 1) on kasulik ainult seoses lepingu esemeks oleva digisisu või digiteenusega; (2) puudutab üksnes tarbija tegevust müüja poolt üleantud digitaalse sisu või osutatud digitaalteenuse kasutamise ajal; 3) ettevõtja on neid kombineerinud muude andmetega ja neid ei ole võimalik neist eraldada või neid saab eraldada üksnes ebaproportsionaalse pingutusega; 4) on loodud tarbija poolt koos teiste tarbijatega, kes saavad seda veel kasutada. Välja arvatud punktides 1–3 osutatud juhtudel, teeb müüja tarbija taotlusel tarbijale kättesaadavaks mis tahes sisu, välja arvatud eespool punktides 1–3 osutatud juhtudel, mille tarbija edastas või genereeris müüja antud digisisu või osutatud digitaalteenuse kasutamise käigus. Lepingust taganemise korral võib müüja takistada tarbijal digisisu või digiteenuse edasist kasutamist, eelkõige takistades tarbijal juurdepääsu digisisule või digiteenusele või blokeerides kasutajakonto, mis ei mõjuta eelmises lauses osutatud tarbija õigusi. Tarbijal on õigus tagastada digitaalne sisu müüjalt tasuta, ilma müüjapoolsete takistusteta, mõistliku aja jooksul ja üldkasutatavas masinloetavas vormingus.
8.7.2. Toote – digisisu või digiteenuse osutamise lepingust taganemise korral on tarbija kohustatud lõpetama selle digisisu või digiteenuse kasutamise ja selle jagamise kolmandate isikutega.
8.8. Tarbija lepingust taganemisega seotud võimalikud kulud, mida tarbija on kohustatud kandma:
8.8.1. Toodete puhul - vallasasjad (sh digitaalsete elementidega vallasasjad) - kui tarbija valis Toote kättetoimetamiseks muu viisi kui e-poes saadaolev odavaim tavaline kättetoimetamise viis, ei ole müüja kohustatud tekkinud lisakulusid tarbijale tagastama.
8.8.2. Toodete puhul - vallasasjad (sh digitaalsete elementidega vallasasjad) - kannab Toote tagastamise otsesed kulud tarbija.
8.8.3. Toote puhul,  mis on teenus, mille osutamine algas tarbija selgesõnalisel taotlusel enne lepingust taganemise tähtaega, tarbija, kes kasutab lepingust taganemise õigust pärast sellise nõude esitamist, kohustatud tasuma osutatud teenuste eest kuni lepingust taganemiseni. Makse suurus arvutatakse proportsionaalselt osutatud teenuse ulatusega, võttes arvesse lepingus kokku lepitud hinda või tasu. Kui hind või tasu on ülemäärane, on selle summa arvutamise aluseks osutatud teenuse turuväärtus.
8.9. Kauglepingust taganemise õigus ei kehti tarbijale seoses lepingutega:
8.9.1. (1) selliste teenuste osutamiseks, mille eest tarbija on kohustatud tasuma, kui müüja on teenuse täielikult osutanud ja tarbija enne teenuse osutamist on andnund selgesõnaliselt nõusoleku, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda pärast seda, kui müüja on teenust osutanud ja selle teabe vastu võtnud; (2) mille hind või tasu sõltub finantsturu kõikumistest, mille üle müüjal puudub kontroll ja mis võivad ilmneda enne taganemistähtaja lõppu; (3) mille puhul teenuse objektiks on vallasasi (sh digitaalsete elementidega vallasasi) - mis ei ole standartne, toodetud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele või on mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks; (4) teenuse objektiks on vallasasi (sh digitaalsete elementidega vallasasi) - mis võib kiiresti rikneda või millel on lühike säilivusaeg; (5) teenuse objektiks on vallasasi (sh digitaalsete elementidega vallasasi) mida tarnitakse kinnises pakendis, mida ei saa pärast avamist tervisekaitselistel või hügieenilistel põhjustel tagastada, kui pakend avati pärast kohaletoimetamist; (6) kus teenuse objektiks on vallasasjad (sealhulgas digielementidega vallasasjad) - mis on oma olemuselt lahutamatult seotud teiste vallasasjadega, sealhulgas digielementidega vallasasjadega, pärast üleandmist; (7) kus teenuse objektiks on alkohoolsed joogid, mille hind lepiti kokku Müügilepingu sõlmimisel ja mida on võimalik tarnida alles 30 päeva möödudes ning mille väärtus sõltub turu kõikumistest, mille üle müüjal puudub kontroll; (8) kui tarbija on sõnaselgelt nõudnud, et müüja külastaks teda kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemiseks; kui müüja osutab lisateenuseid, mida tarbija ei ole soovinud, või tarnib vallasasju (sealhulgas digielementidega vallasasju), välja arvatud remondiks või hoolduseks vajalikud varuosad, on tarbijal õigus seoses lisateenuste või -toodetega lepingust taganeda; (9) kus teenuse objektiks on kinnises pakendis edastatud heli- või visuaalsalvestised või arvutiprogrammid, kui pakend on pärast üleandmist avatud; (10) ajalehtede, perioodiliste väljaannete ja ajakirjade väljaandmiseks, välja arvatud liitumislepingud; (11) mis sõlmitakse avaliku enampakkumise teel; (12) majutusteenuse osutamiseks, välja arvatud elamiseks, kaubaveoks, autorendiks, toitlustamiseks, vaba aja veetmise teenuseks, meelelahutuseks, spordi- või kultuuriürituseks, kui lepingus on sätestatud teenuse osutamise päev või periood; (13) sellise digitaalse infosisu üleandmise eest, mida ei ole üle antud füüsilisel andmekandjal, mille eest tarbija on kohustatud selle hinna tasuma, kui müüja on alustanud teenuse osutamist tarbija selgesõnalisel ja eelneval nõusolekul, kellele on enne teenuse osutamist teatatud, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda pärast seda, kui müüja on teenuse osutanud ja selle teabe vastu võtnud;  ning Müüja on esitanud tarbijale tarbijaõiguste seaduse § 15 lõigetes 1 ja 2 või § 21 lõikes 1 nimetatud kinnituse; (14) selliste teenuste osutamiseks, mille eest tarbija on kohustatud maksma hinda, kui tarbija on sõnaselgelt nõudnud, et müüja külastaks neid parandamise eesmärgil, ning kui tarbija selgesõnalisel ja eelneval nõusolekul on teenus juba täielikult osutatud.
8.10. Eeskirja käesoleva punkti 8 sätteid tarbija kohta kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021 ja alates sellest kuupäevast sõlmitud lepingute suhtes ka füüsilisest isikust Teenuse osutaja või Kliendi suhtes, kes sõlmib oma äritegevusega otseselt seotud lepingu, kui selle lepingu sisust tuleneb, et sellel isikul ei ole ametialast iseloomu,  tuleneb eelkõige nende majandustegevuse objektist, mis on tehtud kättesaadavaks keskregistri ja majandustegevuse seaduse alusel.

9. SÄTTED ETTEVÕTJATE KOHTA
9.1. Eeskirjade seda jaotist ja selles sisalduvaid sätteid kohaldatakse ainult Teenusekasutajate ja Klientide puhul, kes ei ole tarbijad. 
9.2. Müüjal on õigus taganeda Müügilepingust, mis on sõlmitud Kliendiga, kes ei ole tarbija, 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast. Müügilepingust taganemine võib sel juhul toimuda ilma mingit põhjust esitamata ja see ei tekita Müüja vastu nõudeid Kliendi poolt, kes pole tarbija. 
9.3. Mittetarbivate klientide puhul on Müüjal õigus piirata saadaolevaid makseviise, sealhulgas nõuda kogu või osalise ettemakse tegemist, sõltumata kliendi valitud makseviisist ja Müügilepingu sõlmimise faktist.
9.4. Alates toote vedajale üleandmise hetkest annab Müüja Kliendile, kes pole tarbija, edasi Tootega seotud eelised ja koormused ning Toote juhusliku kaotamise või kahjustamise ohu. Sellisel juhul ei vastuta Müüja Toote kaotsimineku, puuduste või kahjustuste eest, mis tulenevad toote vastuvõtmisest veoks kuni selle üleandmiseni Kliendile ja viivituste eest saadetise transportimisel.
9.5. Kui Toode saadetakse Kliendile vedaja kaudu, on Klient, kes ei ole tarbija, kohustatud saadetise õigeaegselt ja selliste saadetiste puhul aktsepteeritud viisil läbi vaatama. Kui vastuvõtjad avastavad, et Tootel on veo käigus tekkinud defekte või kahjustusi, on nad kohustatud võtma kõik vajalikud meetmed vedaja vastutuse tuvastamiseks. .
9.6. Vastavalt tsiviilseadustiku artikli 558 lõikele 1 on välistatud Müüja vastutus Toote garantii alusel kliendi ees, kes ei ole tarbija.
9.7. Müüja garantiiline vastutus Müügilepinguga müüdava Toote nõuetele mittevastavuse eest on välistatud
9.8. Müüja vastab pretensioonile 30 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamisest.
9.9. Mis tahes vaidlused, mis tekivad Müüja / Teenusepakkuja ja Kliendi / Kliendi vahel, kes ei ole tarbija, lahendatakse Müüja / Teenuseosutaja registrijärgse asukoha järgi pädeva kohtu poolt.

10. ARVAMUS TOOTE KOHTA
10.1. Müüja võimaldab oma Klientidel väljastada ja kasutada arvamusi Toodete ja E-poe kohta tingimuste käesolevas punktis toodud tingimustel.
10.2. Kliendil on võimalik anda arvamus Toote või E-poe kohta kasutades tagasiside vormi. Käesoleva vormi saab teha kättesaadavaks otse E-poe veebilehel (sh välise vidina kaudu) või individuaalse lingi kaudu, mille Klient saab pärast ostu sooritamist Kliendi poolt antud e-posti aadressile. Arvamuse lisamisel võib Klient lisada ka graafilise hinnangu või pildi Tootest - kui selline võimalus on arvamuse vormil olemas.
10.3. Arvamuse Toote kohta võib väljastada ainult Müüja e-poest tegelikult ostetud Toodete kohta ja ülevaadatava Toote ostnud Kliendi poolt. Toote kohta arvamuse avaldamiseks on keelatud sõlmida fiktiivseid või petturlikke müügilepinguid. Arvamuse E-poe kohta võib anda isik, kes on E-poe Klient.
10.4. Klientide arvamuste lisamist ei tohi kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, eelkõige tegevuseks, mis kujutab endast kõlvatut konkurentsi või tegevust, mis rikub müüja või kolmandate isikute isiklikke õigusi, intellektuaalomandi õigusi või muid õigusi. Arvamuse lisamisel on Klient kohustatud tegutsema kooskõlas seaduse, käesolevate Tingimuste ja heade kommetega.
10.5. Arvamused võidakse teha kättesaadavaks otse E-poe veebilehel (nt konkreetse Toote kõrval) või välise arvamuse kogumise teenuse kaudu, millega Müüja teeb koostööd ja millega see on seotud E-poe veebilehel (sh E-poe veebilehele paigutatud välise vidina abil).
10.6. Müüja tagab, et avaldatud toodete arvustused pärinevad tema klientidelt, kes on kõnealuse Toote ostnud. Selleks võtab Müüja järgmised meetmed, et kontrollida, kas arvustused pärinevad tema Klientidelt.
10.6.1. Otse E-poe veebilehel kättesaadaval vormil avaldatud arvamuse avaldamine eeldab eelnevat Teenusepakkuja kinnitust. Kontrollimine seisneb arvamuse käesolevatele Tingimustele vastavuse kontrollimises, eelkõige selle kontrollimises, kas arvamuse andja on E-poe klient - antud juhul kontrollib Müüja, kas see isik sooritas E-poes ostu, ning Toote kohta arvamuse avaldamise korral,  Müüja kontrollib lisaks, kas see isik ostis ülevaadatud toote. Kontrollimine toimub põhjendamatu viivituseta.
10.6.2. Müüja saadab oma Klientidele (sh välise tagasisideteenuse kaudu, millega ta koostööd teeb) individuaalse lingi Kliendi poolt ostuhetkel antud e-posti aadressile - sel viisil antakse juurdepääs tagasiside vormile ainult Kliendile, kes ostis E-poest Toote.
10.6.3. Müüja kahtluste või teiste Klientide või kolmandate isikute poolt Müüjale suunatud vastuväidete korral, kas konkreetne arvamus tuleb Kliendilt või kas konkreetne Klient on  ostnud konkreetse Toote, jätab Müüja endale õiguse võtta ühendust arvamuse autoriga, et selgitada ja kinnitada, et ta on tegelikult E-poe Klient või on ostnud toode üle vaadatud.
10.7. Mis tahes märkused, kaebused arvamuse kontrollimise vastu või vastuväited selle kohta, kas konkreetne arvamus pärineb Kliendilt või kas konkreetne klient on ostnud konkreetse Toote, võib esitada analoogselt tingimuste punktis 6 viidatud pretensioonide esitamise korraga.
10.8. Müüja ei postita ega lase teisel isikul postitada klientide ebaõigeid arvamusi ega soovitusi ega moonutada klientide arvamusi ega soovitusi oma toodete reklaamimiseks. Müüja pakub nii positiivseid kui ka negatiivseid ülevaateid. Müüja ei paku sponsoreeritud arvustusi.

11. LÕPPSÄTTED
11.1. E-poe kaudu sõlmitud lepingud on koostatud eesti keeles..
11.2. Eeskirjade muutmine:
11.2.1. Teenusepakkuja jätab endale õiguse teha Eeskirjadesse muudatusi olulistel põhjustel, s.t seadusemuudatused; makse- ja kättetoimetamisviiside muudatused – selles ulatuses, kui need muudatused mõjutavad käesolevate tingimuste sätete rakendamist.
11.2.2. Kui käesolevate Eeskirjade alusel sõlmitakse pideva iseloomuga lepingud (nt elektroonilise teenuse pakkumine – Konto), siis on muudetud Eeskirjad Kliendi jaoks siduvad, kui Tsiviilseadustiku artiklid 384 ja 384 [1] on säilinud, see tähendab, et Klienti on muudatustest nõuetekohaselt teavitatud ja ta pole lepingut lõpetanud 14 kalendripäeva jooksul alates teavitamise päevast. Juhul, kui Eeskirjade muutmise tulemuseks on uute tasude kehtestamine või nende tõus praeguse tarbijaks oleva Kliendi jaoks, on tal õigus lepingust taganeda.
11.2.3. Kui käesolevate Tingimuste kohaselt sõlmitakse muud tüüpi lepingud kui pidevad lepingud (nt Müügileping), ei mõjuta Eeskirjade muudatused mingil viisil ostetud teenuse kasutajate / Klientide õigusi, kes on tarbijad enne Eeskirjade muudatuse jõustumise kuupäeva, eelkõige ei mõjuta Klientide õigusi Eeskirjade muudatused, mis on juba esitatud või esitamisel ja Müügileping on sõlmitud, rakendatud ja täidetud.
11.3. Käesolevate Eeskirjadega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Poola õiguse üldkohaldatavaid sätteid, eelkõige: Tsiviilseadustikku; Elektrooniliste teenuste seadust 18. juulist 2002. (Seaduste kogu 2002 nr 144 punkt 1204 koos edasiste muudatustega); kuni 24. detsembrini 2014 tarbijaklientidega sõlmitud Müügilepingute puhul - 2. märtsi 2000. a. seaduse sätted teatavate tarbijaõiguste kaitsmise ja ohtliku toote tekitatud kahju eest vastutamise kohta. (Seaduste kogu 2000 nr 22, punkt 271 koos edasiste muudatustega) ja Tarbijatele Müügi eritingimuste ja Tsiviilseadustiku muutmise seadus 27. juulist 2002. (Seaduste kogu 2002 nr 141, punkt 1176 koos edasiste muudatustega); alates 25 Detsembrist 2014 Tarbijaklientidega sõlmitud Müügilepingute puhul – Tarbijaõiguste seaduse sätted 30.maist 2014. (Seaduste kogu 2014 r. punkt 827  koos edasiste muudatustega); ja muud üldkohaldatava seaduse asjakohased sätted. 

12. TAGANEMISVORMI NÄIDIS
12.1. Taganemisvormi näidis (tagastusvorm) – LAADI ALLA
12.2. Kaebusevormi näidis – LAADI ALLA

 

Tingimused kehtivad kuni 17.01.2023.a. - LAADI ALLA

Esitate tellimuse EL-is registreeritud ettevõttele, mistõttu hinnad teie tellimusel on näidatud ilma käibemaksuta. Pärast tellimuse vormistamist saate koos kaubaga meilt 0% käibemaksuga arve.