Tingimused

E-POE TENNIS-ZONE.EE ÜLDPÕHIMÕTTED JA TINGIMUSED
Kehtivad alates 18.12.2021 a.

SISUKORD:
1. ÜLDSÄTTED
2. ELEKTROONILISED TEENUSED E-POES
3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED
4. TOOTE EEST TASUMISE VIISID JA TÄHTAJAD
5. TOOTE MAKSUMUS, TARNIMISE JA KÄTTESAAMISE MEETODID JA KUUPÄEV
6. TOOTE KOHTA ESITATUD KAEBUS
7. KOHTUVÄLISED KAEBUSTE JA HÜVITAMISTE MENETLUSED NING NENDELE MENETLUSTELE LIGIPÄÄSU EESKIRJAD
8. TAGANEMISÕIGUS
9. SÄTTED ETTEVÕTJATE KOHTA
10. LÕPPSÄTTED
11. TAGANEMISVORMI NÄIDIS 

E-pood www.tennis-zone.ee hoolib tarbijate õigustest. Tarbija ei tohiks loobuda tarbijaõiguste seadusega talle antud õigustest. Tarbija jaoks vähem soodsad lepingusätted, mida tarbijaõiguste seaduse sätted ette näevad, on kehtetud ning nende asemel kehtivad tarbijaõiguste seaduse sätted. Seega ei ole käesolevate tingimuste sätete eesmärk välistada ega piirata mis tahes kohustuslikke seadusesätteid järgivaid tarbijaõigusi ning kõik teie kahtlused tuleks lahendada tarbija kasuks. Kui käesolevate tingimuste sätted ei vasta ülaltoodud sätetele, on need sätted ülimuslikud ja kuuluvad kohaldamisele. 

1. ÜLDSÄTTED
1.1. E-poodi, mis on saadaval aadressil www.tennis-zone.ee, haldab ettevõte STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, piiratud partnerlus - mille asukoht on Varssavis (registrijärgne asukoht ja tarneaadress: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Varssavi) ja on kantud ettevõtjate registrisse riikliku kohtu registrinumbriga 0000545256; registreerimiskohus, kus hoitakse ettevõtte dokumente: Varssavi pealinna ringkonnakohus, riikliku kohtute registri XII kaubandusosakond; NIP 7010469498; REGON: 360859723; e-posti aadress: info@tennis-zone.ee ja telefoninumber: +370 65 67 67 00   

1.2. Käesolevad Tingimused kehtivad nii E-poodi kasutavatele tarbijatele kui ka ettevõtjatele, kui määrustes pole sätestatud teisiti ja need on suunatud ainult tarbijatele või ainult ettevõtjatele.
1.3. E-poes töödeldavate isikuandmete Vastutavaks Töötlejaks seoses käesolevate eeskirjade sätete rakendamisega on Müüja. Isikuandmeid töödeldakse E-poe veebisaidil avaldatud Privaatsuspoliitikas ära toodud eesmärkidel, ajavahemikul ja alustel. Privaatsuspoliitika sisaldab eelkõige eeskirju, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist Vastutava Töötleja poolt E-poes, sealhulgas isikuandmete töötlemise alus, eesmärgid ja ajavahemik ning Andmesubjektide õigused, samuti on toodud teave isikuandmete töötlemise kohta E-poes, kasutades küpsiseid ja analüütilisi tööriistu. E-poe kasutamine, sealhulgas ostude sooritamine, on vabatahtlik. Samamoodi on vabatahtlik Teenuse kasutaja või Kliendi poolt isikuandmete edastamine, välja arvatud Privaatsuspoliitikas nimetatud erandid (lepingu sõlmimine ja Müüja seadusjärgsed kohustused).
1.4. Definitsioonid:
1.4.1. KÄSIPAGAS – kogu pagas, mida reisija on võimeline riigi territooriumile sisenedes tollile esitama, samuti pagas, mis esitatakse tollile hiljem, tingimusel, et esitatakse tõend selle kohta, et pagasi registreeris pardalemineku ja saatmise ajal saatmise eest vastutav ettevõte.
1.4.2. TÖÖPÄEV – üks päev esmaspäevast reedeni, v.a. riiklikud pühad.
1.4.3. REGISTREERIMISVORM – E-poes saadaval olev vorm, mis võimaldab teil konto luua.
1.4.4. TELLIMISVORM – Elektrooniline teenus, interaktiivne vorm, mis on saadaval E-poes ja mis võimaldab teil teha Tellimus, eelkõige lisades Tooteid elektroonilisse ostukorvi ja täpsustades Müügilepingu tingimusi, sealhulgas tarne- ja maksemeetodeid.
1.4.5. ISIKLIK MAKSUVABADUST TÕENDAV DOKUMENT – Müüja poolt väljastatud dokument, kinnitus, kus EL Tolliamet annab reisijale õiguse käibemaksu tagasi saada.
1.4.6. KLIENT – (1) füüsiline isik, kellel on täielik õigusvõime ja üldkohaldatava seadusega sätestatud juhtudel ka piiratud õigusvõime;(2) juriidiline isik; või (3) organisatsiooniline üksus, kellel puudub juriidilise isiku staatus, kuid kellele seadus on andnud õigusvõime; - kes on sõlminud või kavatseb sõlmida Müüjaga Müügilepingu.
1.4.7. TSIVIILKOODEKS – Tsiviilseadustiku akt 23. aprillist 1964 (Seaduste kogu 1964 nr 16, punkt 93 muudatustega).
1.4.8. KONTO – Elektrooniline teenus, märgitud individuaalse nimega (sisselogimine) ja Kliendi poolt esitatava salasõnaga, ressursside kogu Teenusepakkuja IT-süsteemis, milles kogutakse Kliendi esitatud andmeid ja teavet tema poolt E-poes tehtud tellimuste kohta.
1.4.9. UUDISKIRI – Elektrooniline teenus, Teenuspakkuja poolt e-posti teel edastatav elektrooniline levitamisteenus, mis võimaldab kõigil seda kasutavatel klientidel saada Teenusepakkujalt automaatselt uudiskirja järgmiste väljaannete korduvat sisu, sisaldades teavet toodete, uudiste ja kampaaniate kohta E-poes.
1.4.10. REISIJA – füüsiline isik, kellel puudub alaline elukoht Euroopa Liidu territooriumil.
1.4.11. TOODE – Veebipoes saadaval olev vallasasjast kaup, mille kohta kehtib Kliendi ja Müüja vaheline Müügileping.
1.4.12. ÜLPÕHIMÕTTED JA TINGIMUSED – käesolevad E-poe Üldpõhimõtted ja Tingimused.
1.4.13. E-POOD – Teenusepakkuja E-pood, mis on kättesaadav Internetiaadressil: www.tennis-zone.ee.
1.4.14. MÜÜJA, TEENUSEPAKKUJA – STREFA TENISA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa AKTSIASELTS, PIIRATUD PARTNERLUS, mille registreeritud büroo asub Varssavis (registreeritud postiaadress ja tarneaadress: Al. Bohaterów Września 12, 02-389, Varssavi) Riigikohtu ettevõtjate registrisse kantud registreerimisnumbri 0000545256 all; Registreerimiskohus, kus talletatakse ettevõtte dokumente: Pealinn Varssavi ringkonnakohus, riikliku kohtute registri XII kaubandusosakond; NIP 70100469498; REGON: 360859723; e-postiaadress: info@tennis-zone.ee
1.4.15. MÜÜGILEPING Kliendi ja Müüja vahel – E-poe kaudu sõlmitud leping Toote müümiseks.
1.4.16. ELEKTROONILINE TEENUS – teenus, mida Teenusepakkuja pakub Kliendile E-poe kaudu.
1.4.17. TEENUSE KASUTAJA – (1) füüsiline isik, kellel on täielik õigusvõime ja üldkohaldatava seadusega sätestatud juhtudel ka piiratud õigusvõime; (2) juriidiline  isik; või (3) organisatsiooniline üksus, kellel puudub juriidilise isiku staatus, kuid kellele seadus on andnud õigusvõime; - kes on kasutanud või kavatseb kasutada Elektroonilist Teenust.
1.4.18. TARBIJAÕIGUSTE SEADUS – Seadus 30. maist 2014 tarbijaõiguste kohta (Seaduste kogu. 2014 punkt 827 edasiste muudatustega).
1.4.19. KÄIBEMAKSUSEADUS – Seadus  11. juunist 2004 on kaupade ja teenuste maksustamise kohta (Seaduste kogu 2004 nr 54 punkt 535 edasiste muudatustega).
1.4.20. TELLIMUS – Kliendi soovi näitav avaldus, mille tegemiseks kasutatakse Tellimusvormi ja mille otseseks eesmärgiks on sõlmida Müüjaga Toote Müügileping.

2. ELEKTROONILISED TEENUSED E-POES
2.1. E-poes on saadaval järgmised teenused: Konto, Tellimusvorm ja Uudiskiri.
2.1.1. Konto – Konto kasutamine on võimalik peale kahte Kliendi poolt astutavat järjestikust sammu – (1) Registreerimisvormi täitmine, (2) klõpsamine väljale „Jätka“. Registreerimisvormil on vajalik esitada Teenusepakkuja jaoks järgmised andmed: nimi / ettevõtte nimi, aadress (tänav/ maja/korteri number, postiindeks,  linn, riik), e-postiaadress, kontakttelefoni number ja salasõna.
2.1.1.1. Elektroonilise konto teenus määramata ajaks tasuta. Kliendil on võimalus igal ajal ja põhjust nimetamata oma Konto kustutada (Kontost loobumine), saates Teenusepakkujale sellekohase nõude e-postiaadressile: info@tennis-zone. ee või saates tavakirja aadressile: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
2.1.2. Tellimuse vorm – Tellimuse vormi kasutamine algab siis, kui  Klient lisab E-poe elektroonilisse ostukorvi esimese Toote. Tellimuse esitamine leiab aset siis, kui Klient on läbinud kaks järjestikust sammu – (1) pärast Tellimuse vormi täitmist ja (2) klõpsamist väljale „Telli ja maksa“ja pärast Tellimuse vormi täitmist E-poe leheküljel – kuni selle ajani on võimalik sisestatud andmeid sõltumatult muuta (selleks tuleb teil järgida E–poe veebisaidi ekraanil kuvatavaid teateid ja informatsiooni). On vajalik, et Klient esitaks Tellimuse vormil järgmisi Klienti puudutavaid andmeid: nimi / ettevõtte nimi, aadress (tänav,  maja/korteri number, postiindeks,  linn, riik), e-postiaadress, kontakttelefoni number, Müügilepingu kuupäev, Toode/Tooted, Toodete arv, Toote/Toodete tarnepaik ja –meetod ning makseviis. Mittetarbijast klientide puhul on vajalik lisada ettevõtte nimi ja käibemaksukohuslase number.
2.1.2.1. Elektroonilise Tellimusvormi teenus on tasuta ja ühekordseks kasutuseks ning tühistatakse, kui Tellimus selle kaudu esitatakse või kui klient lõpetab selle kaudu eelnevalt Tellimuse esitamise.
2.1.3. Infoleht - uudiskirja kasutamine algab pärast seda, kui Klient on läbinud kokku kolm järjestikust sammu – (1) E-poe veebisaidil näha oleval vahekaardil "Uudiskiri" sisestada e-postiaadress, kuhu saadetakse järgmised uudiskirja väljaanded, (2) klõpsata väljale "Salvesta" ja seejärel (3) kinnitada oma soov Uudiskirja tellida, klõpsates kinnituslingile, mis saadetakse antud e-postiaadressile. Uudiskirja saate tellida ka, märkides Konto loomisel ära vastava märkeruudu - Konto loomisel saab Kliendist Uudiskirja tellija.
2.1.3.1. Elektroonilise Uudiskirja teenust pakutakse määramata ajaks tasuta. Kliendil on võimalus igal ajal ja põhjust esitamata Uudiskirjast loobuda, saates teenusepakkujale nõuetekohase taotluse, kas e-posti teel järgmisel aadressil: info@tennis-zone.ee või tavakirjana järgmisel aadressil: Al. Heroes September 12, 02-389 Warsaw.
2.2. Teenusepakkuja poolt kasutatava IT-süsteemiga koostööks vajalikud tehnilised nõuded: (1) arvuti, sülearvuti või muu sidevahend, millel on juurdepääs Internetile; (2) juurdepääs e-postile; (3) veebilehitseja praeguses versioonis: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft EDGE, Opera, Google Chrome, Safari; (4) soovitav minimaalne ekraani lahutusvõime:1024x768; (5) võimalus salvestada küpsiseid ja JavaScripti teie veebilehitsejasse.
2.3. Klient on kohustatud kasutama E-poodi seadustega kooskõlas oleval viisil ja arvestama Teenusepakkuja ning kolmandate isikute isiklike õiguste ja autoriõigustega ning intellektuaalse omandi austamisega. Klient on kohustatud sisestama andmeid vastavalt faktidele. Kliendil on keelatud esitada ebaseaduslikku sisu.
2.4. Kaebuse esitamise kord:
2.4.1. Teenusepakkuja poolt Elektrooniliste Teenuste osutamisega seotud kaebused ja muud E-poe toimimisega seotud kaebused (välja arvatud tooteid puudutavate kaebuse esitamise kord, mis on märgitud Eeskirjade punktis 6) võib klient esitada näiteks:
2.4.2. kirjutades  aadressile: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Varssavi;
2.4.3. elektroonilisel kujul e-posti teel aadressile: info@tennis-zone.ee;
2.4.4. On soovitav, et Klient esitaks kaebuse kirjelduses järgmised andmed: (1) teave ja asjaolud kaebuse olemuse kohta, eelkõige rikkumise liik ja kuupäev; (2) Kliendi nõue; ja (3) kaebuse esitaja kontaktandmed – see hõlbustab ja kiirendab kaebuse menetlemist Teenusepakkuja poolt. Eelmises lauses esitatud nõuded on ainult soovituste vormis ega mõjuta ilma kaebuse soovitava kirjelduseta esitatud kaebuste tõsiselt võtmist.
2.4.5. Teenusepakkuja vastab kaebusele viivitamata, hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates selle esitamise päevast.

3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED
3.1. Müügilepingu sõlmimine Kliendi ja Müüja vahel toimub pärast seda, kui Klient on esitanud tellimuse E-poes Tellimusvormi kasutades vastavalt Eeskirjade punktile 2.1.2.
3.2. E-poe veebisaidil näidatud Toote hind on antud Poola zlottides ja sisaldab käibemaksu. Klienti teavitatakse koguhinnast koos tellimuse objektiks oleva Toote maksudega, samuti tarnekuludest (k.a. transport, tarne ja postiteenuste tasud) ning muudest kuludest. Kui nende kulude kogusummat ei saa kindlaks määrata, teavitatakse Klienti kohustusest tasuda need E-poe lehekülgedel Tellimuse esitamise käigus, kaasa arvatud juhul, kui Klient väljendab valmisolekut end Müügilepinguga siduda.
3.3. Müügilepingu sõlmimise kord E-poes Tellimusvormi abil
3.3.1. Müügilepingu sõlmimine Kliendi ja Müüja vahel toimub pärast seda, kui Klient on esitanud tellimuse E-poes Tellimisvormi kasutades vastavalt Eeskirjade punktile 2.1.2.
3.3.2. Pärast Tellimuse esitamist kinnitab Müüja viivitamatult selle kättesaamist ja võtab samal  ajal Tellimuse vastu selle täitmiseks. Tellimuse kättesaamise ja selle täitmise aktsepteerimise kinnitus saadetakse Kliendile asjakohase e-kirjaga Kliendi poolt tellimuse esitamise käigus antud e-postiaadressile. Kinnitus sisaldab vähemalt Müüja avaldust Tellimuse kättesaamise ja selle täitmise kohta  ning kinnitust Müügilepingu sõlmimise kohta. Eeltoodud e-postisõnumite saamisel Kliendi poolt loetakse Müügileping Kliendi ja Müüja vahel sõlmituks.
3.4. Müügilepingu konsolideerimine, kindlustamine ja selle sisu Kliendile kättesaadavaks tegemine toimub:  (1) tehes käesolevad Tingimused Kliendile kättesaadavaks E-poe veebisaidil ja (2) saates Kliendile e-kirja, millele viidati punktis 3.3.2. Lisaks sellele on Müügilepingu sisu fikseeritud ja kindlustatud Müüja E-poe IT-süsteemis.

4. TOOTE EEST TASUMISE VIISID JA TÄHTAJAD
4.1. Müügilepingus selgitab Müüja Kliendile järgmisi makseviise: 
4.2. Elektroonilised maksed ja maksed krediitkaardiga Paysera süsteemi kaudu – hetkel võimalikud maksemeetodid on täpsustatud E-poe veebisaidil makseviise tutvustaval vahekaardil ja veebisaidil www.paysera.ee .
4.3. Elektrooniliste maksete sooritamine ja maksekaardiga tehtud tehingute arveldamine toimub vastavalt kliendi valikule Paysera kaudu. Elektrooniliste maksete ja maksekaartidega tegeldakse järgmiselt: 19. septembril 2018 sõlmitud kaasvastutavate töötlejate kokkuleppe nr 20180919 kohaselt on teie isikuandmete vastutav töötleja Paysera võrgustik. Paysera kontaktandmed leiate veebilehel  www.paysera.com. Paysera poolt volitatud andmekaitseametniku kontaktandmed: dpo@paysera.com.


5. TOOTE MAKSUMUS, TARNIMISE JA KÄTTESAAMISE MEETODID JA KUUPÄEV
5.1. Toote tarned on saadaval Eesti territooriumil.
5.2. Toote kohaletoimetamine Kliendile on tasuline, kui Müügilepingus pole sätestatud teisiti. Toote tarnekulud (k.a. transport, kättetoimetamine ja postiteenuste kulud) on Kliendile kättesaadavad E-poe lehekülgede teabevahekaardil, kirjeldades tarnekulusid Tellimuse vormistamise käigus, kaasa arvatud juhul, kui Klient väljendab valmisolekut end Müügilepinguga siduda.
5.3. Kaubad väärtusega alates EUR 150 tarnitakse tasuta.
5.4. Müüja pakub Kliendile Toote tarnimist või kättesaamist järgmisel viisil: Kullerteenus.

5.5. Toote Kliendile kättetoimetamise kuupäev on 3-5 tööpäeva, välja arvatud juhul, kui Toote kirjelduses või tellimuse esitamise ajal on määratud lühem periood. Erinevate tarnekuupäevadega toodete puhul on kohaletoimetamise kuupäev pikim määratud periood, mis ei tohi siiski ületada 7 tööpäeva. Toote kliendile üleandmise kuupäeva algus loetakse järgmiselt:
5.5.1. Kui klient valib makseviisiks pangaülekande, elektroonilised maksed või maksekaardi - alates Müüja pangakonto või arvelduskonto krediteerimise kuupäevast.

6 TOOTE KOHTA ESITATUD KAEBUS
6.1. Müüja vastutuse alus ja ulatus Kliendi ees, kui müüdaval Tootel on füüsiline või juriidiline defekt (garantii), on määratud üldkohaldatavate seadustega, eriti Tsiviilseadustikus (sh Tsiviilseadustiku artiklites 556–576). 6.2. Müüja on kohustatud Kliendile tarnima ilma defektideta Toote. Üksikasjalik teave Müüja vastutuse kohta Toote puuduste eest ja Kliendi õigused on toodud E-poe veebisaidil kaebusi käsitleva teabe vahekaardil.
6.3. Klient võib kaebuse esitada näiteks:
6.3.1.Kirjutades  aadressile: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Varssavi;
6.3.2. Saates e-kirja aadressile: info@tennis-zone.ee;
6.4. On soovitav, et klient esitaks kaebuse kirjelduses järgmised andmed: (1) teave ja asjaolud kaebuse olemuse kohta, eelkõige defekti liik ja kuupäev; ( (2) Kaebuse esitaja nõue viisi kohta, kuidas Toode viia Müügilepinguga kooskõlla või avaldus hinnaalanduse või Müügilepingust taganemise kohta; ja (3) kaebuse esitaja kontaktandmed – see hõlbustab ja kiirendab kaebuse menetlemist Teenusepakkuja poolt. Eelmises lauses esitatud nõuded on ainult soovituste vormis ega mõjuta ilma kaebuse soovitava kirjelduseta esitatud kaebuste tõsiselt võtmist.
6.5. Müüja reageerib Kliendi kaebusele viivitamatult, mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul kaebuse esitamise kuupäevast. Ülaltoodud ajavahemiku jooksul Müüjale vastamata jätmine tähendab, et Müüja pidas kaebust õigustatuks.
6.6. Garantiiõigusi kasutav klient on kohustatud Müüja kulul toimetama defektse Toote aadressile: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa. Kui Toote tüübi või selle paigaldamise Toote Müüjale kättesaadavaks kohas, kus toode asub.

7. KOHTUVÄLISED KAEBUSTE JA HÜVITAMISTE MENETLUSED NING NENDELE MENETLUSTELE LIGIPÄÄSU EESKIRJAD
7.1. Üksikasjalik teave kliendi võimaluse kohta kasutada kohtuväliseid kaebuste menetlemise ja kahjuhüvitusnõuete süsteemse lahendamise menetlusi ning nende menetluste läbimise reeglid on saadaval Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidil aadressil: : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Samuti saab ühendust võtta Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti presidendiga (telefon: 22 55 60 333, e-post: kontakt.adr@uokik.gov.pl või saata kiri aadressil: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.). See on mõeldud tarbijate abistamiseks tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega seotud küsimuste lahendamiseks.
7.3. Tarbijal on kaebuste ja kaebuste lahendamiseks kohtuväliseid vahendeid kasutades ning kahjuhüviste nõudmiseks järgmised näited: (1) taotluse esitamine vaidluse lahendamiseks alalises tarbijate vahekohtus (lisateavet vt: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) taotluse esitamine vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks kaubandusinspektsiooni piirkondlikule inspektorile (lisateavet selle Müüja tegevuskoha eest vastutava inspektori veebisaidil); ja (3) piirkonna (kohaliku omavalitsuse) tarbijate ombudsmani või sotsiaalorganisatsiooni abi, mille põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse (näit. Tarbijate liit, Poola tarbijate ühistu). Nõuandeid jagatakse muu hulgas e-posti teel aadressil porady@dlakonsumentow.pl ja tarbijate abitelefonil 801 440 220 (abiliin on avatud tööpäeviti kell 8.00–18.00, liitumistasu vastavalt operaatorile).
7.4. Tarbijate ja kauplejate vahel on ELi tasandil saadaval veebipõhine vaidluste lahendamise süsteemi platvorm veebisaidil http://ec.europa.eu/consumers/odr (ODR platform). ODR-platvorm (veebipõhine vaidluste lahendamise süsteem) on interaktiivne ja mitmekeelne veebisait koos ühe teeninduspunktiga tarbijatele ja ettevõtetele, kes soovivad veebipõhise Müügi- või Teenuslepingu alusel tekkinud lepinguliste kohustuste vaidlust kohtuväliselt lahendada (lisateabe saamiseks vt platvormi ennast või Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaiti: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. TAGANEMISÕIGUS
8.1. Tarbija, kes on sõlminud kauglepingu, võib sellest 14 kalendripäeva jooksul taganeda ilma põhjust esitamata ja kulusid kandmata, välja arvatud eeskirjade punktis 8.8 nimetatud kulud. Tähtajast kinnipidamiseks piisab avalduse saatmisest enne tähtaja lõppemist. Taganemisavalduse võib teha näiteks::
8.1.1.Kirjutades aadressile: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa;
8.1.2. Saates e-kirja aadressile: info@tennis-zone.ee;
8.2. Taganemisvormi näidis on toodud tarbijaõiguste seaduse lisas 2 ning on lisaks saadaval Eeskirjade punktis 11 ja E-poe veebisaidil lepingust taganemise vahekaardil. Tarbija võib kasutada lepingust taganemiseks näidisvormi, kuid see pole kohustuslik.
8.3. Taganemistähtaeg algab:
8.3.1. Lepingu jaoks, mille alusel Müüja Toote välja annab, olles kohustatud omandiõiguse üle andma (nt Müügileping) - kuna Toote on enda valdusse võtnud tarbija või tema poolt volitatud  kolmas isik, välja arvatud vedaja, samuti lepingu puhul, mis (1) sisaldab mitmeid Tooteid, mis on eraldi tarnitud, partiide või osadena, alates viimase Toote, partii või osa omandiõiguse üleandmisest, või (2) kui tegemist on Toodete tavalise tarnega piiratud ajaks, alates viimase Toote omandusse võtmisest;
8.3.2. teiste lepingute puhul alates lepingu sõlmimise kuupäevast.
8.4. Kauglepingust taganemise korral loetakse leping mittesõlmituks.
8.5. Müüja on kohustatud viivitamatult, hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates tarbija lepingust taganemise avalduse kättesaamisest, tagastama tarbijale kõik tema tehtud maksed, sealhulgas Toote kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad kliendi valitud kohaletoimetamisviisist, kui see on kallim kui E-poes saadaval olev odavaim tavapärane tarneviis). Müüja tagastab makse sama makseviisiga nagu tarbija, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt nõustunud mõne muu tagastamisviisiga, millega ei kaasne lisakulusid. Kui Müüja ei ole pakkunud Toodet ise tarbijalt tagasi võtma, võib ta tarbijalt saadud maksete tagasimaksmise kinni pidada seni, kuni Toode on tagasi saadud või tarbija on esitanud tõendi Toote tagastamise kohta, mis on varasem kui tagasimakse.
8.6. Tarbija on kohustatud tagastama toote müüjale viivitamatult, hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast, tagastama toote müüjale või andma  Toote üle Müüja poolt volitatud isikule, kui Müüja ei ole pakkunud võimalust, toob Toote ise ära. Tähtajast kinnipidamiseks piisab toote tagastamisest enne aegumist. Tarbija võib tagastada Toote aadressile: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
8.7. Tarbija vastutab toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb selle kasutamisest viisil, mis ületab lubatud viisi, mis on vajalik Toote olemuse, omaduste ja toimimise adekvaatseks kindlakstegemiseks.
8.8. Tarbija lepingust taganemisega seotud võimalikud kulud, mis tuleb tarbijal kanda:
8.8.1. Kui tarbija on valinud Toote tarneviisi, mis ei ole E-poes saadaval olev odavaim tavapärane kättetoimetamise viis, ei ole Müüja kohustatud hüvitama tarbijale tema kantud lisakulusid.
8.8.2. Toote tagastamise otsesed kulud kannab tarbija.
8.8.3. Toote puhul, milleks on teenus, mille osutamine on tarbija selgesõnalisel taotlusel alanud enne taganemistähtaja möödumist, on tarbija, kes kasutab pärast sellise taotluse esitamist taganemisõigust, kohustatud tasuma kuni lepingust taganemiseni täidetud teenuste eest. Makse summa arvutatakse osutatava teenuse proportsionaalselt täidetud tulemuste ulatusega, võttes arvesse lepingus kokkulepitud hinda või tasu. Kui hind või tasu on ülemäära suur, võetakse selle summa arvutamisel aluseks tehtud toimingute tulemuse turuväärtus.
8.9. Tarbijal ei ole õigust kauglepingust taganeda järgmistel juhtudel:
8.9.1. (1) teenuste osutamise puhul, kus müüja on teenuse osutanud täies ulatuses tarbija selgesõnalisel nõusolekul, kellele teatati enne teenuse algust, et pärast Müüja poolt teenuse osutamist kaob õigus lepingust taganeda; (2) kui hind või tasu sõltub kõikumistest finantsturul, mille üle Müüjal puudub kontroll ja mis võivad ilmneda enne taganemistähtaja möödumist; (3) kui teenuse esemeks on eelnevalt kokkupanemata toode, mis on valmistatud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele või tema individuaalsetele vajadustele; (4) kui teenuse esemeks on kiiresti riknev või lühikese säilivusajaga toode; (5) kui toode tarnitakse suletud pakendis, mida ei saa pärast avamist tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada, kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud; (6) kui teenuse objektiks on tooted, mis on pärast tarnimist oma olemuselt lahutamatult seotud muude esemetega; (7) kui teenuse esemeks on alkohoolsed joogid, mille hind lepiti kokku müügilepingu sõlmimisel, mille kohaletoimetamine võib toimuda alles 30 päeva pärast ja mille väärtus sõltub turu kõikumisest, mille üle Müüjal kontroll puudub; (8) kui tarbija taotles selgesõnaliselt, et Müüja tuleks tema juurde kiireks remondiks või hoolduseks; kui Müüja osutab muid teenuseid kui need, mida tarbija soovib, või osutab remondi- või hooldustööde tegemiseks vajalikke muid lisateenuseid kui varuosi, mis ei ole vajalikud remondi või hoolduse läbiviimiseks, on tarbijal õigus taganeda lepingust nende täiendavate teenuste või Toodete tõttu; (9) mille puhul tarnitakse pitseeritud pakendis heli- või visuaalsalvestisi või arvutiprogramme, kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud; (10) kui tegu on tarnitud ajalehtede  või perioodikaga, välja arvatud tellimisleping; (11) kui leping on sõlmitud avalikul oksjonil; (12) kui tegu on majutusteenuste osutamise lepinguga, v.a.  mis puudutab elamuid, kaupade vedu, autode rentimist, toitlustamist, puhke-, meelelahutus-, spordi- või kultuuriüritustega seotud teenused, kui lepingus on märgitud teenuse osutamise kuupäev või periood; (13) kui tegu on füüsilisele andmekandjale salvestamata digitaalse sisu tarnimisega, kui esitus algas tarbija selgesõnalisel nõusolekul enne taganemistähtaja möödumist ja pärast seda, kui Müüja oli teda teavitanud taganemisõiguse kaotamisest.

9. SÄTTED ETTEVÕTJATE KOHTA
9.1. Eeskirjade seda jaotist ja selles sisalduvaid sätteid kohaldatakse ainult Teenusekasutajate ja Klientide puhul, kes ei ole tarbijad. 
9.2. Müüjal on õigus taganeda Müügilepingust, mis on sõlmitud Kliendiga, kes ei ole tarbija, 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast. Müügilepingust taganemine võib sel juhul toimuda ilma mingit põhjust esitamata ja see ei tekita Müüja vastu nõudeid Kliendi poolt, kes pole tarbija. 

9.3. Mittetarbivate klientide puhul on Müüjal õigus piirata saadaolevaid makseviise, sealhulgas nõuda kogu või osalise ettemakse tegemist, sõltumata kliendi valitud makseviisist ja Müügilepingu sõlmimise faktist.
9.4. Alates toote vedajale üleandmise hetkest annab Müüja Kliendile, kes pole tarbija, edasi Tootega seotud eelised ja koormused ning Toote juhusliku kaotamise või kahjustamise ohu. Sellisel juhul ei vastuta Müüja Toote kaotsimineku, puuduste või kahjustuste eest, mis tulenevad toote vastuvõtmisest veoks kuni selle üleandmiseni Kliendile ja viivituste eest saadetise transportimisel.
9.5. Kui Toode saadetakse Kliendile vedaja kaudu, on Klient, kes ei ole tarbija, kohustatud saadetise õigeaegselt ja selliste saadetiste puhul aktsepteeritud viisil läbi vaatama. Kui vastuvõtjad avastavad, et Tootel on veo käigus tekkinud defekte või kahjustusi, on nad kohustatud võtma kõik vajalikud meetmed vedaja vastutuse tuvastamiseks. .
9.6. Vastavalt tsiviilseadustiku artikli 558 lõikele 1 on välistatud Müüja vastutus Toote garantii alusel kliendi ees, kes ei ole tarbija.
9.7. Mittetarbivate klientide puhul võib Teenusepakkuja elektroonilise teenuse osutamise lepingu lõpetada viivitamatult ja põhjendusi esitamata, saates Kliendile asjakohase avalduse.
9.8. Teenuseosutaja / Müüja vastutus Kliendi ees / Kliendi ees, kes ei ole tarbija,olenemata selle õiguslikust alusest, on piiratud - nii ühe nõude kontekstis kui ka kõigi nõuete korral - kuni Müügilepingu alusel makstud hinna ja kohaletoimetamiskulude summani, kuid mitte rohkem kui 230 EUR. Teenuseosutaja / Müüja vastutab Kliendi ees / Kliendi ees, kes ei ole tarbija, ainult tüüpiliste kahjude eest, mis olid lepingu sõlmimise ajal ette näha, ega vastuta kaotatud hüvede eest Kliendi suhtes / Kliendi suhtes, kes ei ole tarbija.
9.9. Mis tahes vaidlused, mis tekivad Müüja / Teenusepakkuja ja Kliendi / Kliendi vahel, kes ei ole tarbija, lahendatakse Müüja / Teenuseosutaja registrijärgse asukoha järgi pädeva kohtu poolt.


10. LÕPPSÄTTED
10.1. E-poe kaudu sõlmitud lepingud on koostatud eesti keeles..
10.2. Eeskirjade muutmine:
10.2.1. Teenusepakkuja jätab endale õiguse teha Eeskirjadesse muudatusi olulistel põhjustel, s.t seadusemuudatused; makse- ja kättetoimetamisviiside muudatused – selles ulatuses, kui need muudatused mõjutavad käesolevate tingimuste sätete rakendamist.
10.2.2. Kui käesolevate Eeskirjade alusel sõlmitakse pideva iseloomuga lepingud (nt elektroonilise teenuse pakkumine – Konto), siis on muudetud Eeskirjad Kliendi jaoks siduvad, kui Tsiviilseadustiku artiklid 384 ja 384 [1] on säilinud, see tähendab, et Klienti on muudatustest nõuetekohaselt teavitatud ja ta pole lepingut lõpetanud 14 kalendripäeva jooksul alates teavitamise päevast. Juhul, kui Eeskirjade muutmise tulemuseks on uute tasude kehtestamine või nende tõus praeguse tarbijaks oleva Kliendi jaoks, on tal õigus lepingust taganeda.
10.2.3. Kui käesolevate Tingimuste kohaselt sõlmitakse muud tüüpi lepingud kui pidevad lepingud (nt Müügileping), ei mõjuta Eeskirjade muudatused mingil viisil ostetud teenuse kasutajate / Klientide õigusi, kes on tarbijad enne Eeskirjade muudatuse jõustumise kuupäeva, eelkõige ei mõjuta Klientide õigusi Eeskirjade muudatused, mis on juba esitatud või esitamisel ja Müügileping on sõlmitud, rakendatud ja täidetud.
10.3. Käesolevate Eeskirjadega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Poola õiguse üldkohaldatavaid sätteid, eelkõige: Tsiviilseadustikku; Elektrooniliste teenuste seadust 18. juulist 2002. (Seaduste kogu 2002 nr 144 punkt 1204 koos edasiste muudatustega); kuni 24. detsembrini 2014 tarbijaklientidega sõlmitud Müügilepingute puhul - 2. märtsi 2000. a. seaduse sätted teatavate tarbijaõiguste kaitsmise ja ohtliku toote tekitatud kahju eest vastutamise kohta. (Seaduste kogu 2000 nr 22, punkt 271 koos edasiste muudatustega) ja Tarbijatele Müügi eritingimuste ja Tsiviilseadustiku muutmise seadus 27. juulist 2002. (Seaduste kogu 2002 nr 141, punkt 1176 koos edasiste muudatustega); alates 25 Detsembrist 2014 Tarbijaklientidega sõlmitud Müügilepingute puhul – Tarbijaõiguste seaduse sätted 30.maist 2014. (Seaduste kogu 2014 r. punkt 827  koos edasiste muudatustega); ja muud üldkohaldatava seaduse asjakohased sätted. 

 

11. TAGANEMISVORMI NÄIDIS
11.1. Taganemisvormi näidis (tagastusvorm) – LAADI ALLA
11.2. Kaebusevormi näidis – LAADI ALLA

 

Esitate tellimuse EL-is registreeritud ettevõttele, mistõttu hinnad teie tellimusel on näidatud ilma käibemaksuta. Pärast tellimuse vormistamist saate koos kaubaga meilt 0% käibemaksuga arve.