Tasuta saatmine Eestisse  129 €
Tasuta saatmine Eestisse 129 €
Tagastamine 30 päeva jooksul
Tagastamine 30 päeva jooksul
Rohkem kui 17 000 toodet
Rohkem kui 17 000 toodet

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA E-POES TENNIS-ZONE.EE

SISUKORD:

  1. ÜLDSÄTTED

  2. ANDMETÖÖTLEMISE ALUS 

  3. E-POE ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRK, ALUS JA KESTUS 

  4. ANDMETE SAAJAD E-POES 

  5. PROFIILIMINE E-POES

  6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

  7. KÜPSISED JA ANALÜÜSIANDMED E-POES 

  8. LÕPPSÄTTED 

 

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev E-poe Privaatsuspoliitika on informatiivne, mis tähendab, et see ei ole teenuse kasutaja ega E-poe klientide kohustusallikas. Privaatsuspoliitika sisaldab eeskirju, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist E-poe Vastutava Töötleja poolt, sealhulgas isikuandmete töötlemise alust, eesmärke ja kestust ning andmesubjektide õigusi, samuti küpsiste ja analüütiliste töövahendite kasutamist E-poes. 
1.2.E-poe kaudu kogutavate isikuandmete Vastutav Töötleja onStrefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa, mille registrijärgne asukoht on Varssavis (ÄRIÜHINGU registrijärgne asukoha aadress ja tarneaadress: Al. Bohaterów Września 12, 0-389 Warszawa), mis on kantud Riigikohtu alluvuses olevasse ettevõtjate registrisse registrinumbri all 0000545256; registreerimiskohus, kus hoitakse ettevõtte dokumente:  pealinna Varssavi ringkonnakohus, riikliku kohtute registri XII kaubandusosakond; NIP 70100469498; REGON: 360859723; e-postiaadress: [email protected] ja telefoninumber: (+48) 22 823 37 48 - edaspidi viidatud kui „Vastutav Töötleja“ ning kes on nii E-poe teenuste pakkuja kui ka Müüja.
1.3. Vastutava töötleja poolt määratud andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected]
1.4. E-poes olevaid isikuandmeid töötleb Vastutav Töötleja vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsilise isiku kaitse kohta isikuandmete töötlemisel, ja võttes arvesse selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46 / WE (isikuandmete kaitse üldmäärus [General Data Protection Regulation, edaspidi „GDPR“]) direktiivi kehtetuks tunnistamist. GDPR- ametlik tekst: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ET
1.5. E-poe kasutamine, sealhulgas ostude sooritamine, on vabatatlik. Samuti on teenuse kasutaja või Kliendi poolt isikuandmete edastamine vabatahtlik, välja arvatud kaks erandit: (1) lepingute sõlmimine vastutava töötlejaga - isikuandmete esitamata jätmine veebisaidil, e-poe tingimustes ja käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud juhtudel ja ulatuses, mis on vajalik Müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, muul juhul muudab andmete Vastutava Töötlejaga sõlmitud leping või elektroonilise teenuse leping selle lepingu sõlmimise võimatuks. Isikuandmete esitamine on antud juhul lepinguline nõue ja kui Andmesubjekt soovib Vastutava Töötlejaga sellise lepingu sõlmida, on ta kohustatud esitama nõutavad andmed.Lepingu sõlmimiseks vajalike andmete maht on eelnevalt kindlaks määratud E-poe veebisaidil ja E-poe tingimustes; (2) Vastutava Töötleja seadusjärgsed kohustused - isikuandmete edastamine on seadusest tulenev nõue, mis tuleneb üldkohaldatavatest seadustest, mis nõuavad Vastutavalt Töötlejalt isikuandmete töötlemist (nt andmete töötlemine maksu- või raamatupidamisdokumentide täitmiseks) ja nende esitamata jätmine ei võimalda Vastutaval Töötlejal neid kohustusi täita.                                                        
1.6. Vastutav töötleja hoolitseb eriti hoolikalt Andmesubjektide huvide eest, keda isikuandmed puudutavad, ning eelkõige vastutab ja tagab, et: (1) tema kogutud andmeid töödeldakse vastavalt seadusele; 2) andmeid kogutakse kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei töödelda edaspidi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; (3) need andmed on sisuliselt õiged ja adekvaatsed seoses eesmärkidega, milleks neid töödeldakse; (4) andmeid hoitakse vormis, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada, mitte kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkidel, ja 5) andmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete nõuetekohase kaitse, sealhulgas kaitse volitusteta või ebaseadusliku töötlemise ja andmete juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustamise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid.
1.7. Võttes arvesse töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning füüsiliste isikute õiguste ja vabaduste erineva tõenäosuse ja raskusastmega riske, rakendab Vastutav Töötleja asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada ja suuta tõendada, et töötlemine toimub vastavalt käesolevale määrusele. Need meetmed vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse. Vastutav Töötleja võtab tehnilised meetmed, et takistada kõrvalistel isikutel elektrooniliselt edastatud isikuandmete hankimist ja muutmist.
1.8. Kõiki selles Privaatsuspoliitikas esinevaid ja suure algustähega algavaid sõnu, fraase ja akronüüme (nt Müüja, E-pood, Elektrooniline teenus jm) tuleks mõista nii, nagu need on määratletud E-poe veebisaitidel saadaval olevates E-poe tingimustes. 

 

2. ANDMETÖÖTLEMISE ALUS
2.1. Vastutaval Töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid juhtudel ja ulatuses, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: (1) Andmesubjekt andis loa oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel täpsustatud eesmärgil; (2) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles osaleb Andmesubjekt, või Andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks; (3) töötlemine on vajalik Vastutaval Töötlejal lasuva juriidilise kohustuse täitmiseks; või (4)t töötlemine on vajalik Vastutava Töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide eest seismiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huve ei kaalu üles Andmesubjekti põhiõiguste ja -vabadustega seotud huvid, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eriti kui Andmesubjektiks on laps.
2.2. Isikuandmete töötlemine Vastutava Töötleja poolt eeldab vähemalt ühte Privaatsuspoliitika punktis 2.1 märgitud alust. Teenuse kasutajate ja E-poe Klientide isikuandmete töötlemise konkreetne alus on Vastutava töötleja poolt on ära toodud Privaatsuspoliitika järgmises osas - seoses Vastutava Töötleja poolse isikuandmetest lähtuva eesmärgiga. 

 

3. E-POE ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRK, ALUS JA KESTUS
3.1. Vastutava Töötleja poolt töödeldavate isikuandmete eesmärk, alus, periood ja Vastutava Töötleja poolt omandatud andmete sisu tulenevad antud teenuse kasutaja, Kliendi või Vastutava Töötleja enda poolt E-poes tehtud toimingutest. Näiteks kui Klient otsustab E-poes ostu sooritada ja valib kulleriga kohaletoimetamise asemel ostetud Toote isiklikult ära tuua,  töödeldakse tema isikuandmeid sõlmitud Müügilepingu täitmiseks, kuid need pole enam saadaval vedajale, kes teostab saadetisi Vastutava Töötleja nimel. 3.2. Vastutav Töötleja võib säilitada isikuandmeid E-poes järgmistel eesmärkidel, järgmises tabelis näidatud alustel ja ajavahemike jooksul:

Andmetöötluse eesmärk

Andmetöötluse õiguslik alus 

Andmete säilitamise tähtaeg

Müügilepingu täitmine või elektroonilise teenuse osutamine või tegutsemine Andmesubjekti taotlusel enne ülalnimetatud lepingute sõlmimist

GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b (lepingu täitmine) - töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles osaleb Andmesubjekt, või selleks, et astuda Andmesubjekti taotlusel samme enne lepingu sõlmimist. 

Andmeid säilitatakse aja jooksul, mis on vajalik sõlmitud Müügilepingu või Elektroonilise Teenuse osutamise lepingu täitmiseks, lõpetamiseks või tühistamiseks.


Otseturustamine 

GDPR artikli 6. lõike 1. punkt f (Vastutava Töötleja õigustatud huvi) - töötlemine on vajalik Vastutava Töötleja õigustatud huvide eest seismiskeks - hoolitsedes Vastutava Töötleja ja tema E-poe huvide ja positiivse kuvandi eest, eesmärgiga Tooteid müüa.

Andmeid säilitatakse Vastutava Töötleja õigustatud huvi olemasolu aja jooksul, kuid mitte kauem kui Vastutava Töötleja nõuete aegumiseni Andmesubjektile seoses Vastutava Töötleja poolt teostatava äritegevusega. Aegumistähtaeg on määratud seadusega, eelkõige Tsiviilseadustikuga (ettevõtlusega seotud nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat ja Müügilepingu puhul kaks aastat).Vastutav Töötleja ei tohi andmeid töödelda otseturustuse eesmärgil, kui Andmesubjekt esitab sellega seoses arvessevõetava vastuväite.

Turundamine

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) - Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Vastutava Töötleja poolt turunduslikul eesmärgil 

Andmeid säilitatakse seni, kuni Andmesubjekt tühistab nõusoleku oma andmete edasiseks töötlemiseks sel eesmärgil.

Kliendi arvamus sõlmitud Müügilepingu kohta 

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (Vastutava Töötleja õigustatud huvi) - töötlemine on vajalik Vastutava Töötleja õigustatud huvide eest seismiseks – hoolitsemine Vastutava Töötleja, tema E-poe huvide ja positiivse kuvandi eest eesmärgiga tooteid müüa. 

Andmeid säilitatakse Vastutava Töötleja õigustatud huvi olemasolu ajaks, kuid mitte kauem kui vastutava töötleja Andmesubjekti nõuete aegumiseni seoses Vastutava Töötleja äritegevusega.Aegumistähtaeg on määratud seadusega, eelkõige Tsiviilseadustikuga (ettevõtlusega seotud nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat ja Müügilepingu puhul kaks aastat).

Maksuraamatupidamine 

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c seoses Maksuseadustiku artikli 86 lõikega 1, mis on jõus alates 17. jaanuarist 2017 (Seaduste kogu alates 2017. aasta punktist 201) - töötlemine on vajalik Vastutava Töötleja poolse seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks 

Andmeid säilitatakse aja jooksul, mida nõutakse haldurilt maksuraamatupidamiseks (kuni maksukohustuse aegumistähtaeg lõpeb, kui maksuseadused ei sätesta teisiti).

Vastutava Töötleja vastu esitatavate nõuete kehtestamine, järgimine või kaitsmine 

 GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f (Vastutava Töötleja õigustatud huvi) - töötlemine on vajalik Vastutava töötleja õigustatud huvide eest seismiseks - mis seisneb nõuete kehtestamises, taotlemises ja kaitsmises, mida Vastutav Töötleja võib tõstatada või mida võidakse esitada tõstatatud Vastutava Töötleja vastu. Andmeid säilitatakse Vastutava Töötleja õigustatud huvi olemasolu ajal, kuid mitte kauem kui Vastutava Töötleja vastu esitatavate nõuete aegumistähtajani (Vastutava Töötleja vastu esitatavate nõuete aegumistähtaeg on kuus aastat) .


E-poe veebisaidi kasutamine ja selle nõuetekohase toimimise tagamine

 GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (Vastutava Töötleja õigustatud huvi) - töötlemine on vajalik Vastutava Töötleja õigustatud huvide eest seismiseks –  E-poe  veebisaidi haldamine ja ajakohastamine 

 Andmeid säilitatakse Vastutava Töötleja õigustatud huvi olemasolu ajaks, kuid mitte kauem kui Vastutava Töötleja poolt seoses tema äritegevusega Andmesubjektile esitatavate nõuete aegumiseni.  Aegumistähtaeg on määratud seadusega, eelkõige Tsiviilseadustikuga (ettevõtlusega seotud nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat ja Müügilepingu puhul kaks aastat).

Statistika pidamine ja liikluse analüüsimine E-poes

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (Vastutava Töötleja õigustatud huvi) - töötlemine on vajalik Vastutava Töötleja õigustatud huvide eest seismiseks  – statistika pidamine ja liikluse analüüsimine E-poes eesmärgiga parandada E-poe toimimist ja suurendada Toote müüki. 

 Andmeid säilitatakse Vastutava Töötleja õigustatud huvi olemasolu ajaks, kuid mitte kauem kui Vastutava Töötleja poolt seoses tema äritegevusega Andmesubjektile esitatavate nõuete aegumiseni. Aegumistähtaeg on määratud seadusega, eelkõige Tsiviilseadustikuga (ettevõtlusega seotud nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat ja Müügilepingu puhul kaks aastat.)

  

4. ANDMETE SAAJAD E-POES
4.1. E-poe nõuetekohaseks toimimiseks, sealhulgas sõlmitud müügilepingute rakendamiseks, on vajalik, et Vastutav Töötleja kasutaks kolmandate isikute (näiteks tarkvara pakkuja, kulleri või maksetöötleja) teenuseid. Vastutav Töötleja kasutab ainult selliste töötlejate teenuseid, kes annavad piisavad garantiid asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamiseks, nii et töötlemine vastab GDPR-i nõuetele ja kaitseb Andmesubjektide õigusi.
4.2. Administraator ei edasta andmeid kõikidel juhtudel ja mitte kõigile Privaatsuspoliitikas märgitud adressaatidele või vastuvõtjate kategooriatele - Administraator edastab andmeid ainult siis, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil ja seda ainult selles ulatuses, mis on vajalik selle täitmiseks.Näiteks kui Klient kasutab personaalset andmete kogumist, ei edastata tema andmeid Administraatoriga koostööd tegevale ettevõtjale.                                                   
4.3. E-poe teenuse kasutajate ja Klientide isikuandmeid võidakse edastada järgmistele saajatele või saajate kategooriatele:

4.3.1. Transportijad / ekspediitorid / kullerid / subjektid, kes haldavad ladusid ja / või saatmisprotsessi - Kliendi puhul, kes kasutab E-poes Toote posti teel või kulleriga kättetoimetamise viisi, teeb Vastutav Töötleja Kliendi kogutud isikuandmed kättesaadavaks valitud vedajale, ekspediitorile või vahendajale, kes teostab saadetisi Vastutava Töötleja nimel. Kui saadetis tarnitakse välisest laost, siis edastatakse andmed subjektile, kes haldab ladu ja / või saatmisprotsessi selles ulatuses, mis on vajalik toote tarnimiseks Kliendile.
4.3.2. Üksused, kes tegelevad elektrooniliste maksete või kaardimaksetega - Kliendi puhul, kes kasutab E-poes elektroonilist makseviisi või kaardimakset, annab Vastutav Töötleja Kliendi kohta kogutud isikuandmed valitud veebisaidil ülalnimetatud makseid käsitseva üksuse käsutusse selles ulatuses, mis on vajalik kliendi tehtud makse käsitsemiseks. 
4.3.3. Arvamusküsitluste süsteemi tarnija – Müügilepingu sõlminud kliendi puhul annab Vastutav Töötleja kogutud Kliendi isikuandmed valitud üksuse käsutusse, pakkudes Vastutava Töötleja nimel E-poes sõlmitud arvamusküsitluste süsteemi ulatuses, mis on vajalik Kliendi arvamuse avaldamiseks arvamusküsitluste süsteemi abil.
4.3.4. Teenusepakkujad, kes varustavad Vastutavat Töötlejat: tehniliste, IT- ja organisatsiooniliste lahendustega, mis muudavad Vastutava Töötleja äritegevuse võimalikuks, sealhulgas E-poe pidamise ja selle kaudu pakutad Elektroonilised Teenused (eriti E-poe haldamiseks mõeldud arvutitarkvara pakkujad, e-posti ja majutusteenuste pakkuja ning tarkvara pakkuja ettevõtte haldamiseks ja Administraatorile tehnilise toe pakkumiseks) – Vastutav Töötleja teeb Kliendilt kogutud isikuandmed tema nimel tegutsevale valitud teenusepakkujale kättesaadavaks ainult juhul ja ulatuses, mis on vajalik andmetöötluse eesmärgil vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale.
4.3.5. Raamatupidamise, juriidiliste ja nõustamisteenuste pakkujad, kes pakuvad Vastutavale Töötlejale raamatupidamist, juriidilist või nõustamistuge (eelkõige raamatupidamisbüroo, advokaadibüroo või inkassofirma) – Vastutav Töötleja teeb kliendilt kogutud isikuandmed tema nimel tegutsevale valitud teenusepakkujale kättesaadavaks ainult juhul ja ulatuses, mis on vajalik andmetöötluse eesmärgil vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale. 

5. PROFILEERIMINE E-POES
5.1. GDPR nõuab, et Vastutav Töötleja teavitaks Andmesubjekti automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas GDPR-i artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud profileerimisest, ja vähemalt nendel juhtudel jagaks Andmesubjektile asjakohast teavet nende vastuvõtmise reeglite ning sellise töötlemise olulisuse ja eeldatavate tagajärgede kohta. Seda silmas pidades annab Vastutav Töötleja Privaatsuspoliitika selles jaotises teavet võimaliku profileerimise kohta.
5.2. Vastutav Töötleja võib kasutada E-poes profiilide koostamist otseturunduse eesmärkidel, kuid selle alusel Vastutava Töötleja poolt vastu võetud otsused ei puuduta Müügilepingu sõlmimist ega sellest keeldumist ega võimalust elektroonilisi teenuseid E-poes kasutada.

E-poes profileerimise kasutamise tagajärg võib olla näiteks inimesele soodustuse andmine, sooduskoodi saatmine, lõpetamata ostude meeldetuletamine, inimese huvidele või eelistustele vastava tooteettepaneku esitamine või ettepanekute tegemine parematel tingimustel võrreldes veebipoe tavapakkumisega. Vaatamata profileerimisele võib inimene vabalt otsustada, kas ta soovib sellisel viisil saadud soodustust või paremaid tingimusi ära kasutada ja E-poes ostu sooritada.
5.3. Profileerimine E-poes seisneb inimese käitumise  automaatses analüüsimises või ennustamises E-poe veebisaidil, nt. lisades ostukorvi konkreetse Toote, sirvides E-poes konkreetse Toote lehte või analüüsides E-poes tehtud varasemat ostude ajalugu. Sellise profileerimise tingimus on, et Administraatoril oleks isiku isikuandmed, et neid oleks võimalik saata, nt. sooduskoodi puhul.
5.4. Andmesubjektil on õigus, et tema suhtes ei kohaldataks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profileerimisel, ja mis tekitab sellele isikule õiguslikke tagajärgi või mõjutab teda mõnel muul sarnasel viisil.

 

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
6.1. Õigus juurdepääsule, parandamisele, piiramisele, kustutamisele või edastamisele - Andmesubjektil on õigus nõuda Vastutavalt Töötlejalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ("õigus olla unustatud") või töötlemise piiramist ning tal on õigus olla töötlemise vastu ja tal on õigus oma andmeid edastada. Eelpool nimetatud õiguste kasutamise üksikasjalikud tingimused on toodud GDPR-i artiklites 15–21.
6.2. Õigus töötlemisloa nõusolek igal ajal tagasi võtta - isikul, kelle andmeid töötleb Vastutav Töötleja antud nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a alusel), on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust, mis tehti nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist.
6.3. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele - isikul, kelle andmeid töötleb Vastutav Töötleja, on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele viisil ja korras, mis on määratletud GDPR-i ja Poola seadustes, eelkõige Isikuandmete Kaitse Seadus. Poolas teostab järelevalvet Isikuandmete Kaitse Ameti president.
6.4. Õigus esitada vastuväiteid - Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada oma konkreetse olukorra tõttu vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile e (avalik huvi või ülesanded) või f) (Vastutava Töötleja õigustatud huvi), sealhulgas nende sätete kohane profileerimine. Sellisel juhul ei tohi Vastutav Töötleja selliseid isikuandmeid enam töödelda, kui ta ei tõenda, et ülekaalus on kehtivad õiguspärased põhjused Andmesubjekti huvide, õiguste ja vabaduste töötlemiseks ja nõuete esitamiseks või kaitsmiseks otseturunduse eesmärgil. 
6.5. Õigus esitada otseturunduse vastu vastuväiteid - kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, on Andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta sellise turunduse eesmärgil, sealhulgas profileerimine, niivõrd kui töötlemine on seotud sellise otseturundusega.
6.6. Privaatsuspoliitika selles jaotises nimetatud õiguste teostamiseks võite pöörduda Vastutava Töötleja poole, saates vastava asjakohase teate tavakirjana või e-posti teel Privaatsuspoliitika alguses märgitud Administraatori aadressile või kasutades kontaktivormi, mis on E-poe veebisaidil.

 

7. KÜPSISED JA ANALÜÜSID E-POES
7.1.Küpsised on väike tekstiteave tekstifailide kujul, mille server saadab ja mis on salvestatud E-poe külastaja veebisaidile (nt arvuti või sülearvuti kõvakettale või nutitelefoni mälukaardile - olenevalt sellest, millist seadet külastaja meie E-poe külastamiseks kasutab). Üksikasjalikku teavet küpsiste kohta, samuti nende loomise ajaloo kohta leiate siit:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .
7.2. Vastutav Töötleja võib töödelda küpsistes sisalduvaid andmeid, kui külastajad kasutavad E-poe veebisaiti, järgmistel eesmärkidel:
7.2.1. Kliendi tuvastamine E- poodi sisselogituna ja näitamine, et ta on sisse logitud;
7.2.2.  Ostukorvi lisatud toodete meeldejätmine tellimuse vormistamiseks;
7.2.3. E-poe tellimisvormide, küsitluste või logimisandmete meeldejätmine;                           
7.2.4. E-poe lehe sisu kohandamine vastavalt kliendi individuaalsetele eelistustele (nt värvid, fondi suurus, lehe paigutus) ja E-poe veebisaitide kasutamise optimeerimine;

7.2.5. Anonüümse statistika kogumine E-poe veebisaidi kasutamise kohta;
7.2.6. Uuestiturustamine – see tähendab E-poe külastajate käitumise omaduste anonüümset uurimist  nende tegevust analüüsides (näiteks teatud lehekülgede korduv külastamine, võtmesõnad jne), et luua neile profiil ja pakkuda neile reklaame, mis on kohandatud nende eeldatavate huvidega, isegi kui nad külastavad muid veebisaite Google Ireland Ltd. ja Facebook Ireland Ltd reklaamivõrgus.
7.3. Enamik turul olevaid veebilehitsejaid aktsepteerib vaikimisi küpsiste salvestamist. Kõigil on võimalus oma veebilehitseja seadete abil täpsustada küpsiste kasutamise tingimusi. See tähendab, et saate näiteks osaliselt piirata (nt ajutiselt) või täielikult keelata küpsiste salvestamise võimaluse  – teisel juhul võib see aga mõjutada E-poe funktsionaalsust (näiteks võib tellimisvormi kaudu tellimisraja läbimine olla võimatu, kuna tellimuse esitamise järgmistel etappidel ei ole ostukorvis olevad tooted mällu jäetud).
7.4. Teie Interneti-brauseri seaded küpsiste osas on asjakohased alates teie nõusolekust küpsiste kasutamiseks meie E-poes – vastavalt Eeskirjadele saab sellise nõusoleku anda ka teie Interneti-brauseri seadete kaudu. Kui te oma nõusolekut ei anna, peate vastavalt oma Interneti-brauseri küpsiste seadeid muutma.
7.5. Üksikasjalikku teavet küpsiste seadete muutmise ja kõige populaarsematest veebilehitsejatest kustutamise kohta leiate oma veebilehitseja spikri jaotisest ja neid saab kustutada enamikus populaarsetes veebilehitsejates (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge).
7.6. Vastutav Töötleja võib E-poes kasutada Google’i analüütikute (Google Analytics Limitedi)  teenuseid Universal Analytics, mida pakub Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) ja Hotjarit, mida pakub Hotjar Limited (Tase 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Need teenused aitavad Vastutaval Töötlejal statistikat pidada ja analüüsida liiklust E-poes. Kogutud andmeid töödeldakse ülaltoodud teenuste osana, et luua statistikat, mis on kasulik E-poe haldamiseks ja E-poe  liikluse analüüsimiseks. Need andmed on kokku koondatud. Vastutav Töötleja kasutab E-poes ülaltoodud teenuseid, kogudes selliseid andmeid nagu E-poe külastajate hankimise allikad ja infovahetus ning kuidas nad veebisaidil käituvad, teave seadmete ja brauserite kohta, kust nad saiti külastavad, IP ja domeen, geograafilised ja demograafilised andmed (vanus, sugu) ja huvid.
7.7. Inimesel on lihtne blokeerida Google Analyticsi abil E-poe veebisaidil oma tegevuse kohta teabe jagamine - näiteks võite installeerida Google Ireland Ltd. pakutava brauseri lisandmooduli, mis on saadaval siin: https: // tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.It
7.8. Vastutav Töötleja võib E-poes kasutada Facebook Ireland Limitedi (Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa) pakutavat teenust Facebook Pixel. See teenus aitab Vastutaval Töötlejal mõõta reklaamide tõhusust ja teada saada, mida E-poe külastajad teevad, samuti näidata neile kohandatud reklaame.Üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas Facebook Pixeli teenus töötab, leiate järgmiselt veebiaadressilt: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.                 
7.9. Saate hallata Facebook Pixeli toimivust, seades reklaamid oma kontole lehel Facebook.com:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
7.10. Vastutav Töötleja võib E-poes kasutada EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, 27 Olimpijska tänav, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, VAT EU PL952 187 57 34) pakutavaid tööriistu. Need teenused aitavad automatiseerida klienditeeninduse protsessi E-poes. Teenus sisaldab vestlusplugina rakendamist, mis võimaldab Kliendil E-poe veebisaidilt reaalajas müüjaga ühendust võtta. Smartsupp.com-i tööriistade toimimise kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist veebiaadressi: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. E-pood võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Vastutav Töötleja soovitab teil pärast teistele saitidele minemist tutvuda seal kehtestatud privaatsuspoliitikaga. Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib ainult Vastutava Töötleja E-poe kohta.

Esitate tellimuse EL-is registreeritud ettevõttele, mistõttu hinnad teie tellimusel on näidatud ilma käibemaksuta. Pärast tellimuse vormistamist saate koos kaubaga meilt 0% käibemaksuga arve.